Nytt ViS-dokument utifrån bredare samverkan samt två revideringar

2022-12-22

Ändringarna i dokumentsamlingen Vård i samverkan (ViS) gäller de länsövergripande dokumenten Äldrevårdsenheten – samverkan vid vård i ordinärt boende, Samverkan vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och Anhörigstöd i Uppsala län.

Äldrevårdsenheten – samverkan vid vård i ordinärt boende är ett nytt dokument för hela länet. Dokumentet har tagits fram eftersom samverkan har utökats från ett lokalt samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, till att på sikt omfatta alla länets kommuner. Rekrytering av personal pågår. I nuläget fortsätter samarbetet i Uppsala kommun och en uppstart i Tierps kommun föreslås till början av 2023. Därefter kommer Äldrevårdsenhetens verksamhet successivt utvidgas beroende på bemannings- och rekryteringsläget. Mer information om detta kommer.

Samverkan vid NPF problematik i Uppsala län har reviderats och bytt namn till Samverkan vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Den tidigare Bilaga 1 om samverkan efter fastställd diagnos har inkluderats i dokumentet. Förskolans ansvar och samverkan med regionen har lagts till. En väg in och Barn och ungdomshälsan är nya aktörer och deras roll har inkluderats i riktlinjen. I övrigt har ansvarsområden och samverkan förtydligats utifrån synpunkter från berörda verksamheter.

Som bilagor finns två skrivbara blanketter:

  • Bilaga 1. Förfrågan utökad samverkan kring elever med komplex neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
  • Bilaga 2. Remiss Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Dokumentet Anhörigstöd i Uppsala län har reviderats redaktionellt. Roller och ansvar har också förtydligats utifrån den nationella anhörigstrategin. För att underlätta samarbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner, finns nu även bilagor i dokumentet som innehåller rutiner för kommunikation och information kring anhörigstöd.