Dokumentet Samverkan avseende smittskydd, vårdhygien och hygien i Uppsala län har reviderats

2023-05-10

Innehållet i dokumentet har genomgått en övergripande revidering 2023-03-31.

Dokumentet utgår nu från NAG Vårdhygiens Vägledning för vårdhygieniskt arbete med vissa regionala anpassningar. I avsnittet Genomförande har samtliga aktiviteter reviderats. Bland annat har omfattning och krav på Handlingsplan för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning samt Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar inom alla verksamheter som bedriver vård och omsorg tydliggjorts. Anvisningar för Förskola har förflyttats till Bilaga 1. Den tidigare bilagan 10- punktsprogram avseende Covid-19 är borttagen men vissa delar av innehållet har integrerats i dokumentet.

Se dokument: Samverkan avseende smittskydd, vårdhygien och hygien i Uppsala län, Reegion Uppsala.se (pdf) .

Kontakt

Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.