Fem ViS-dokument har reviderats

2023-03-02

En sammanställning av förändringar i ViS-dokumenten som skett runt månadsskiftet februari-mars.

Till följd av oklarheter i samband med utskrivning av patienter i behov av palliativ vård i livets slutskede har bilaga 7 i Palliativ vård i samverkan (docplus) justerats utifrån gällande ViS-riktlinjer för att bättre stödja processen och tydliggöra vikten av medicinskt ansvar. Syftet är att i väntan på revidering av riktlinjen att öka patientsäkerhet och tydliggöra ansvarsförhållanden.

ViS-dokumentet Läkemedelshantering i samverkan och läkemedelslistor 1, 2, 3 (docplus) har reviderats enligt årlig rutin. Klorhexidinsprit har tillagts i vätskor, länk har uppdaterats pga nytt dokument om Tamiflu samt tillägg av rubrik Uppföljning. Bilaga 4 har ersatts med ny rubrik om kassation av läkemedel ur läkemedelsförråd och exempel på signeringslista för insulin har tagits bort

Arbetsgruppen inom LAG Äldre och läkemedel vill påminna om hanteringen av palliativa läkemedel.

Ansvarig läkare ordinerar det palliativa paketet via mallar i Cosmic. E-recept skickas, så det blir synligt även i Pascal. Läkemedlen ska dock ej hämtas ut på apotek, utan ska finnas tillgängligt för alla enheter via de kommunala läkemedelsförråden.

Dokumentet Principer för samverkan, avtal, överenskommelser, riktlinjer och rutiner (docplus) har reviderats. Bilaga 6 Stöd för lokal hantering av ViS-dokument har tillagts och stycket om Implementering har uppdaterats i syfte att stödja implementeringsarbetet lokalt inom varje huvudman. Kapitel om Uppföljning har uppdaterats med att Lokalredaktörer och Redaktionsrådet ViS årligen följer upp hanteringen av ViS-dokument i syfte att förbättra och planera det gemensamma arbetet.

Dokumentet Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper har justerats utifrån att Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer om målgruppsindelning avseende påfyllnadsdoser, med start 1 mars 2023. Stycket om transport och hållbarhet har uppdaterats. Avsnitt om vad läkare ska ta med till boendet har tagits bort då kommunal primärvård kommer att ha möjlighet att beställa klorhexidinsprit till läkemedelsförrådet.

Dokumentet Läkarkontakt och rådgivning under jourtid (docplus) har redaktionellt förtydligats avseende beredskapsjourens uppdrag om stöd till kommunal sjuksköterska.

Kontakt

Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.