Samverkan vid utskrivning från slutenvården

2023-12-27

Innehållet i dokumentet har genomgått en revidering december 2023.

Dokumentet har justerats redaktionellt så att bilaga 4 nu är inkorporerad i riktlinjens text. Ansvar för att meddelandet Kommunklar alltid ska skickas har förtydligats. Begreppet ”sammanhållen journalföring” har bytts ut till ”sammanhållen vård och omsorgsdokumentation”.

Information om sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke har informerats under rubriken Samtycke med stöd av Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3, 2023.

Samverkan vid utskrivning från slutenvården (docplus)

Kontakt

Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.