Tre Vis-dokument publicerade efter revision

2024-05-28

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan (pdf)

Dokumentet har genomgått en omfattande revidering och synpunktshantering. Samtliga områden i riktlinjen har justerats och ansvarsfördelningen har särskilt beaktats. Bilagor har uppdaterats och några har tagits bort då de inte längre ansågs ge avsett stöd. Arbetsterapeuter i regional primärvård samt hörsel och synområdet har tillkommit och deras respektive områden och uppdrag beskrivs.

Avvikelsehantering i samverkan (pdf)

Dokumentet har reviderats så att det tydligare framgår hur avvikelser ska hanteras och kommuniceras mellan huvudmännen. Det är även tydliggjort att avvikelserna grundar sig på de gemensamma styrdokumenten i ViS och kan utgå från både individ- och organisatorisk nivå. Bilaga 4 om klassificering av avvikelser har tagits bort och de andra bilagorna har justerats. Följebreven (bilaga 1 och 2) har gjorts om till skrivbara PDF-blanketter.

Äldrevårdsenheten - samverkan vid vård i ordinärt boende (pdf)

Ett förtydligande avseende dokumentation av vårdåtgärder har genomförts under rubriken Genomförande. Det är viktigt att tidigare planeringsunderlag, ”blankett, fördelning av medicinskt ansvar”, avslutas då planeringen alltid ska framgå i den medicinska vårdplanen.