Vårddokumentation

Här finns information om vårddokumentation och strukturerad vårdinformation. Region Uppsalas vårddokumentationsråd samordnar och beslutar i frågor som gäller dokumentation och strukturerad vårdinformation i regionens vårdsystemen.

Vårddokumentation handlar om att samla in, ordna och tillgängliggöra patient- och vårdrelaterade uppgifter som behövs för en god och säker hälso- och sjukvård. Strukturerad vårdinformation är en nationell samverkansgrupp som samordnar hälso- och sjukvårdens behov och användning av standard och struktur på termer, kodverk och klassifikationer.

Informationen ska vara välbekant, begriplig och sökbar, det vill säga:

  • Lätt att hitta för den som behöver den
  • Enkel att dokumentera för vårdens personal
  • Möjlig att använda för uppföljning resultat, kvalitet och säkerhet

Läs mer om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården på Socialstyrelsens hemsida, se extern länk till Gemensam informationsstruktur.

Vårddokumentationsrådet

Vårddokumentationsrådets uppdrag:

  • Bereda och förvalta termer och begrepp.
  • Bevaka frågor avseende struktur och standard.
  • Ta fram rutiner för vårddokumentation.
  • Bevaka att lokala rutiner för vårddokumentation följer lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Vårddokumentationsrådet leds av vårddokumentationsansvarig för Region Uppsala. I rådet ingår representanter för vårdförvaltningarna, vårdsystemen samt strategiska kompetenser från Regionkontoret. 

Kontakt

Mikael Wiklund

Överläkare