Vad är vårddokumentation?

Vårddokumentation är att samla in, ordna och tillgängliggöra patient- och vårdrelaterade uppgifter som behövs för en god och säker hälso- och sjukvård. Region Uppsalas vårddokumentationsråd samordnar och beslutar i frågor som gäller dokumentation i vårdsystemen.

Informationen ska vara välbekant, begriplig och sökbar, det vill säga:

  • Lätt att hitta för den som behöver den
  • Enkel att dokumentera för vårdens personal
  • Möjlig att använda för uppföljning resultat, kvalitet och säkerhet

Läs mer om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården på Socialstyrelsens hemsida, se länk till Gemensam informationsstruktur nedan.

Gemensam informationsstruktur

Vårddokumentationsrådet

Vårddokumentationsrådets uppdrag:

  • Bereda och förvalta termer och begrepp
  • Bevaka frågor avseende struktur och standard
  • Ta fram rutiner för vårddokumentation
  • Bevaka att lokala rutiner för vårddokumentation följer lagar, föreskrifter och riktlinjer

Vårddokumentationsrådet leds av vårddokumentationsansvarig för Region Uppsala. I rådet ingår representanter för vårdförvaltningarna, vårdsystemen samt strategiska kompetenser från Regionkontoret.  

Medlemmar, styrande dokument och rapporter

Beslut

Här finns fattade beslut om vårddokumentation fattade av vårddokumentationsrådet.

Kontakt

Barbro Nordström

Medicinsk redaktör DocPlus