Region Uppsalas miljöinsatser ger resultat

2024-07-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar varje år en rapport om miljöarbetet i regionerna. I rapporten kan du ta del av Region Uppsalas miljöarbete i jämförelse med andra regioner.

Ökad användning av ekologiska livsmedel

Ett av de bästa resultaten för Region Uppsala är den kraftiga ökningen av andelen ekologiska livsmedel i regionens verksamheter. År 2023 uppgick andelen till hela 51,2 procent. Det är en betydande ökning från 27,8 procent år 2009. Denna prestation placerar Uppsala bland de ledande regionerna i Sverige när det gäller att prioritera hållbara matinköp​​.

Minskad antibiotikaanvändning

Regionen har även visat på en positiv trend när det gäller minskning av antibiotikaförskrivning jämfört med andra regioner. År 2023 skrevs 256 recept per 1000 invånare ut. Det är en minskning från 372 recept per 1000 invånare år 2009. Denna minskning är ett resultat av regionens aktiva arbete för att motverka antibiotikaresistens genom noggrannare förskrivningsrutiner och ökad medvetenhet bland vårdpersonalen​​.

Framsteg inom avfallsåtervinning

När det gäller avfallsåtervinning har Region Uppsala också gjort framsteg. År 2023 materialåtervanns 29,5 procent av det avfall som uppkom i regionens fastigheter. Trots en liten minskning från 32,6 procent år 2022 ligger regionen fortfarande över rikets genomsnitt och visar på ett starkt engagemang för att förbättra avfallshanteringen​​.

Klimatpåverkan och energianvändning

Rapporten visar även att Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan genom att öka användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och genom att minska energianvändningen i sina lokaler jämfört med andra regioner. Dessa åtgärder bidrar både till minskade koldioxidutsläpp och till en mer hållbar regional utveckling​​.

Utmaningar och framtida mål

- Trots de positiva resultaten finns det fortfarande utmaningar att hantera. Prisökningar på livsmedel och energikostnader påverkar miljöarbetet och ställer höga krav på fortsatt effektivisering och innovation. Region Uppsala planerar att fortsätta arbetet med att minska sin klimatpåverkan och att öka återvinningen genom samarbete och förbättrad avfallshantering​​. Säger Elsa Härdelin tf miljöchef på Region Uppsala.

Miljöarbetet i regionerna

Ta del av hela rapporten (pdf från skr.se)

Kontakt

Elsa Härdelin

T.f. miljöchef