Regionerna i östra Mellansverige stärker samarbetet för att möta utmaningar kring kraftförsörjningen.

2023-03-30

Kapacitetsläget i elnätet i östra Mellansverige, ÖMS är fortfarande ansträngt, men med stärkt samverkan så finns möjligheter till förbättringar. Kapaciteten i elnätet är en angelägen fråga som även har fått sällskap av aktuella frågor som ökande elpris och behov av en trygg och tillräcklig elförsörjning, så även inom regionerna i östra Mellansverige.

Kraftförsörjningen har under de senaste tre åren fått större fokus hos regionerna i öst. Detta visar en genomlysning av kapacitetsläget på storregional- och regional nivå. Svenska kraftnät ser att en ökad medvetenhet hos offentliga aktörer har bidragit till att förbättra dialogen och samarbetet med elnätsbolagen.

I flera av regionerna finns det numera forum för samverkan eller andra projekt som har som syfte att höja kunskapen om kraftförsörjningsläget.

− Med den nya kunskapen som byggts upp så har nu kraftförsörjningsfrågorna blivit en naturlig del av det dagliga arbetet hos regionerna och andra aktörer i Östra Mellansverige, säger Marta Fallgren, miljöchef i Region Uppsala.

Med rapporten som bakgrund arbetar kraftförsörjningsgruppen inom ÖMS vidare med att stärka samarbetet och dialogen mellan regionerna.

Enligt den nationella strategin för hållbar regional utveckling ska den regionala utvecklingspolitiken arbeta för ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga elpriser i hela landet. För att nå detta ska elnäten utvecklas så att den lokala kapacitetsbristen minskar. Regionerna har på ett mer tydligt sätt fått kraftförsörjningsfrågorna på sitt bord.

− Det fysiska kraftförsörjningsläget om uttag av el i ÖMS-regionen är fortsatt ansträngt. Det är viktigt att aktörer har kunskap och medvetenhet om energisystemet som helhet och att minskad elanvändning när elnätet är som mest belastat får störst positiv påverkan på kapacitetsläget, avslutar Fallgren.

Den som är intresserad av vilka kliv som regionerna har tagit och hur läget ser ut just nu kan ta del av genomlysningen. Som visar vad som har skett i regionerna gällande eleffekt, kraftförsörjning, regionala initiativ, nätförstärkningar i transmissionsnätet samt kraftförsörjningsläget per region.

Den fullständiga rapporten om kraftförsörjningen är godkänd i och med samarbetet i östra Mellansverige.

Läs hela rapporten här…(länk till respektive regions webbplats där rapporten postas.)

 

Kontaktperson Marta Fallgren

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef

Hitta på sidan