Finansiellt stöd från Region Uppsala

Region Uppsala fördelar regionala utvecklingsmedel till kommuner, företag, organisationer och föreningar. Vi finansierar projekt som på ett direkt sätt bidrar till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Varje insats ska kopplas till någon av de strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; en växande region, en nyskapande region och en region för alla. Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till strategins mål och vilka åtaganden som stödjs.

Anslag 1:1, regionala utvecklingsåtgärder

Projekt som bidrar till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken kan finansieras via statliga medel.

Bidrag till kommuner

Kommuner kan få bidrag för hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd.

Stöd för dagligvarubutiker i gles- och landsbygder

Dagligvarubutiker i utsatt glesbygd, landsbygd eller skärgårdsområde kan söka finansiellt stöd.

Investeringsbidrag kommersiell service

Bidrag för investeringar för bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv

Hitta på sidan