Finansiellt stöd till kommuner för hemsändning av dagligvaror till hushåll

Kommuner kan få bidrag för hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd. Bidragen upprätthåller en tillfredställande försörjning av dagligvaror och drivmedel, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Kriterier för att få finansiellt stöd

  • Beloppet får motsvara högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.
  • Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.
  • Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.
  • Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Omfattning på det finansiella stödet

Möjligheterna att använda stödet regleras på nationell nivå. Region Uppsala hanterar stödet i enlighet med antagna riktlinjer för den Regionala tillväxtanslagen 1:1.

Bidraget betalas ut årsvis i efterskott, vilket innebär att stödet du söker är för året som gått.

Läs mer om stödets storlek på Tillväxtverket.se

Ansök om stöd

Skicka din ansökan senast 30/4, men gärna tidigare eftersom stödet endast kan delas ut om det finns kvarvarande medel. Bedömningen av stödet görs utifrån dess betydelse för regionens utveckling.

Registrera din kommuns ansökan om hemsändningsbidrag på Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. 

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv