Investeringsbidrag kommersiell service

Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Omfattning på det finansiella stödet

Region Uppsala hanterar stödet på uppdrag av Tillväxtverket och möjlighet att söka stödet bestäms årligen. Även stödets storlek bestäms på nationell nivå och kan variera från år till år.

Kriterier för att få finansiellt stöd

Investeringsbidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i områden där servicen är gles.

Vid bedömning och beslut av inkomna ansökningar om stöd för kommersiell service utgår Region Uppsala ifrån:

  • Att nationella kriterier och krav följs.
  • Att stöd, i huvudsak, ska gå till dagligvarubutiker och drivmedelstationer i gles- och landsbygdsnära områden.
  • Att stöd till investeringsstöd gällande dagligvarubutik, i huvudsak, ska gå till butiker som erbjuder öppet året runt, ett fullsortiment av dagligvaror och har en omsättning som inte överstiger 30 miljoner kronor.
  • Att stöd inte är en rättighet utan regionen bedömer varje ansökan utifrån om stödet är relevant för verksamheten, att stödet inte snedvrider konkurrensen, om sökande är en viktig servicepunkt för området och om storleken på stödet är rimligt.
  • Att sökande har lämnat korrekta uppgifter som underlag till beslut.
  • Om sökande har lämnat felaktiga uppgifter som grund till förslag till beslut kan delar eller hela beloppet återkrävas.
  • Om sökande har använt erhållna medel till annat än uppgivet i ansökan kommer hela beloppet återkrävas och vid grova felaktigheter eller oegentligheter kan rättsliga åtgärder vidtagas.

Så här mycket kan man få i stöd

Investeringsbidrag beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal, samt för inredning och utrustning.

Stöd kan även lämnas för utbildning av butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Stöd med högst 85 procent kan även lämnas för kostnader för samlokalisering med vissa andra typer av service, samt för investeringar som genomförs för att uppfylla krav som ålagts verksamheten genom föreskrifter i en lag eller förordning.

Ansök om stöd

I dagsläget hanterar Region Uppsala ärenden löpande. Välj "söker du stöd till ditt företag" och logga in för att välja kommun.

Registrera din ansökan om ekonomiskt stöd på Tillväxtverkets e-tjänst (tillvaxtverket.se)

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv