Få ditt projekt finansierat av regionalt tillväxtanslag

Projekt som bidrar till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken kan finansieras via statliga medel för regional utveckling; det regionala tillväxtanslaget. Det är länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) som styr hur medlen fördelas.

Projekt som kan få finansiellt stöd

Organisationer, ideella föreningar samt företagsformer som gynnar näringslivet och kommuner kan få finansiellt stöd. Enskilda företag, små eller medelstora, kan få stöd genom affärsutvecklingscheckar.

Kriterier för att projektet ska finansieras

Projektet ska överensstämma med den regionala utvecklingsstrategin. Det ska bidra till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken. Om ditt projekt har positiv påverkan på miljö, ekonomi, integration, mångfald, folkhälsa eller jämställdhet kommer det att prioriteras.

Projekt som baseras på EU-finansiering, samarbeten över länsgränsen eller samverkan mellan aktörer efterfrågas särskilt.

Ta del av mer information om den regionala utvecklingsstrategin inom Region Uppsala.

Finansieringen av projektet

  • Projektstödet gäller i tre år, andra tidsperioder är undantagsfall.
  • Projektet får gärna vara en del i processen av att utveckla och bredda verksamheten, men ska inte finansiera drift av ordinarie verksamhet.
  • Stödet överstiger inte 50 procent av kostnaderna för projektet.
  • I alla sammanhang där projektet eller organisationen presenteras offentligt ska det framgå att Region Uppsala är medfinansiär.
  • Projektstödet betalas ut vid delredovisningar och/eller vid slutredovisning. Om särskilda skäl finns, exempelvis ansträngd ekonomi i en ideell förening, kan förskott utbetalas med upp till hälften av det beviljade stödet.

Ansök om finansiellt stöd av att projekt

  1. Anmäl ditt intresse genom att mejla toni.jonsson@regionuppsala.se
  2. Fyll i den mall som du får via e-post och skicka den till toni.jonsson@regionuppsala.se
  3. Vänta på att vår beredningsgrupp hanterar din ansökan.
  4. Få återkoppling från oss via telefon eller e-post.
  5. Registrera din beviljade ansökan på Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv