Finansiering via anslag 1:1, regionala utvecklingsåtgärder

Projekt som bidrar till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken kan finansieras via statliga medel för regional utveckling; det regionala tillväxtanslaget. Det är länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) som styr hur medlen fördelas.

Projekt som kan få finansiellt stöd

Organisationer, ideella föreningar samt företagsformer som gynnar näringslivet och kommuner kan få finansiellt stöd. Enskilda företag, små eller medelstora, kan få stöd genom affärsutvecklingscheckar.

Checkar för affärsutveckling.

Styrande dokument för finansieringen av projektet

Projektet ska överensstämma med den regionala utvecklingsstrategin. Det ska bidra till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken. Om ditt projekt har positiv påverkan på miljö, ekonomi, integration, mångfald, folkhälsa eller jämställdhet kommer det att prioriteras.

Projekt som baseras på EU-finansiering, samarbeten över länsgränsen eller samverkan mellan aktörer efterfrågas särskilt.

Ta del av mer information om den regionala utvecklingsstrategin inom Region Uppsala.

Riktlinjer för hantering av Region Uppsalas regionala tillväxtanslag

Läs riktlinjerna för hantering av Region Uppsalas regionala tillväxtanslag (opengov.com).

Ansök om finansiellt stöd av att projekt

  1. Anmäl ditt intresse genom att mejla toni.jonsson@regionuppsala.se
  2. Fyll i den mall som du får via e-post och skicka den till toni.jonsson@regionuppsala.se
  3. Vänta på att vår beredningsgrupp hanterar din ansökan.
  4. Få återkoppling från oss via telefon eller e-post.
  5. Registrera din beviljade ansökan på Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Projekt som fått stöd av Region Uppsalas 1:1 medel

Varje år delfinansierar Region Uppsala, via projektmedel, cirka 13 miljoner kronor i olika utvecklingsprocesser på kort och lång sikt. Information om vilka regionala projekt som fått finansiering finns hos Tillväxtverket.

Nationella projekt (tillvaxtverket.se)

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv