Uppsalaeffekten – arbete med eleffekt i Uppsala län

Minskade effekttoppar för el är den viktigaste energifrågan just nu och avgörande för länets utveckling. Elnätets kapacitet slår i taket vid vissa tidpunkter och likt andra storstadsregioner har Uppsala län kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten.

Offentliga aktörer i Uppsala län har genom ett nära samarbete hittat ett sätt att hantera den samhällsutmaning som ett ansträngt elnät utgör. Sedan våren 2019 har Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun systematiserat sin samverkan gällande kapacitetsbrister i elsystemen i Uppsala län tillsammans med länets kommuner, som senare gått under benämningen #uppsalaeffekten.

Här samlas de rapporter som arbetats fram under den senaste tiden i ämnet från Region Uppsalas sida i högerspalten. Hittills har en rapport om samarbetet tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och en rapport som behandlar Kraftförsörjningen i Östra Mellansverige. De åtgärder och det arbete som sker inom samarbetet svarar också på de slutsatser som presenteras i rapporten om kraftförsörjning inom Östra Mellansverige. Sidan och kommunikationsplattform kring samarbetet är under uppbyggnad.

Rapportbeskrivning

Längre ner på sidan finns rapporter i pdf för utskrift.

Kraftförsörjning ÖMS rapport

Den rapporten ger en sammanfattande bild av kraftförsörjningssituationen inom ÖMS och kopplingen till den svenska kraftförsörjningen ur ett 2030 perspektiv. Rapporten syftar till att påvisa hur kraftförsörjning påverkar regionerna inom ÖMS möjligheter att arbeta med det regionala utvecklingsuppdraget samt huruvida de kraftförsörjningsutmaningar som finns inom ÖMS bör betraktas ur ett storregionalt perspektiv.

Kraftförsörjning ÖMS Underlagsrapport

Denna rapport syftar till att vara ett kunskapsunderlag över kraftförsörjnings- och kapacitetssituationen i elnätet inom ÖMS med utgångspunkt. Den innehåller bland annat en övergripande beskrivning av Sveriges kraftsystem med fokus på elmarknaden och dess aktörer, utveckling av produktion och elanvändning, import och export samt styrmedel och skatter.

Processbeskrivning av samverkan - #Uppsalaeffekten

Den här dokumentet beskriver det samarbete de offentliga aktörerna i Uppsala län genomdrivit för att hantera samhällsutmaningen med ett ansträngt elnät. Problemställningar, framgångar, svårigheter, ansvarsfördelning, initiativ och resultatet lyfts och rapporten lyfter även utvecklingen fram till och med årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef