Revidering av den regionala utvecklingsstrategin i Uppsala län

Arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är igång. Den reviderade versionen bygger vidare på befintlig struktur och de målområden som är framtagna i samverkan med länets aktörer.

För att följa den regionala utvecklingen tar Region Uppsala fram en interaktiv uppföljningsplattform som lanseras i samband med att den reviderade versionen är färdig. Den ska visa olika indikatorer som är knutna till den regionala utvecklingsstrategins målformuleringar. 

För att den regionala utvecklingsstrategin ska ha genomslagskraft i länet behöver den vara levande. För att den ska förbli levande behöver hela länet bidra.

Tidplan för revideringsarbetet 

2024

  • Uppföljningsenkät skickas ut för att samla in aktörers tankar och åsikter kring arbetet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin.

  • Genomförande av workshops med länets aktörer.

  • Avstämningsmöten.

  • Förankring med politiken.

2025

  • Remissperiod med remisskonferenser januari-april.
  • Fas för att sammanställa den reviderade strategin.
  • Beslut från regionfullmäktige om antagande av strategin.

Om regional utvecklingsstrategi

Varje region har ett statligt uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för att genomföra strategin. Det formella uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi (kommer från lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Den regionalt utvecklingsansvariga aktören, Region Uppsala, ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin. Strategin ska tas fram i sektorsövergripande samverkan.

Nuvarande regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Kontakt

Liza Larsén Ogden

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor