Region Uppsalas kulturstipendier

Region Uppsalas kulturnämnd delar varje år ut ett antal kulturstipendier och ett större stipendium kallat konstnärligt utvecklingsstöd, för att uppmärksamma och stötta professionella kulturskapare inom olika konstområden i Uppsala län.

Stipendierna delas ut en gång per år. Ansökan öppnar 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober, och beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari. Stipendierna är avsedda för enskilda personer, ej organisationer. Konstnärligt utvecklingsstöd kan dock även grupper ansöka om. Förslag till hedersstipendium kan lämnas av både enskilda och föreningar, men stipendium kan bara tilldelas enskilda personer.

Riktlinjer för kulturstipendier

Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, film, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i, Uppsala län.

Kulturstipendierna är av två olika typer: Stipendier och Hedersstipendier.

Stipendier tilldelas kulturellt verksamma personer att användas i fortlöpande konstnärlig verksamhet. Ansökan ska dock ange användningsområde. Stipendier kan endast sökas av enskilda.

Hedersstipendiet tilldelas person/personer med mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet. Hedersstipendiat kan föreslås av såväl enskilda som föreningar.

Riktlinjer för konstnärligt utvecklingsstöd

Region Uppsala utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr i upp till två år. Stödet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala län. Syftet är att under en längre period ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet till utveckling och förnyelse.

Till ansökan ska en plan för den enskildes eller gruppens konstnärliga utveckling bifogas. Planen ska innehålla

  • Mål.
  • Tillvägagångssätt.
  • Tänkbara effekter på länets kulturliv.
  • Tidsplan.
  • Budget.
  • Beskrivning av tidigare verksamhet.

Konstnärligt utvecklingsstöd kan inte erhållas för institutioners ordinarie verksamhet, enskilda personers studier eller fortbildning, fasta anskaffningar, investeringar och reparationer, produktion av årsböcker och festskrifter.

Den som tilldelas konstnärligt utvecklingsstöd ska årligen till Region Uppsalas kulturnämnd lämna skriftlig rapport över stödets användning föregående år. Rapporten ska också innefatta beskrivning av utvecklingsinsatser och uppnådda effekter.

Instruktioner kring arbetsprov

När du ansöker om Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd eller kulturstipendier uppmanas du att visa exempel på ditt konstnärliga arbete, det vill säga att lämna arbetsprov. Det gör du med fördel genom att i ansökningsformuläret inkludera länkar till eventuell egen webbsida eller bilder/filmklipp/musikklipp/texter tillgängliga på annan webbsida. Det går också bra att i ansökningsformuläret bifoga arbetsprov sammanställt i ett eller flera pdf-dokument.

Om du vill lämna/skicka in arbetsprov i fysisk form gäller detta:

  • Max två objekt i max A4-format kan du lämna/skicka in.
  • Inga original, endast kopior.
  • Exempelvis en bok, pärm/mapp med A4-dokument, CD-skiva, DVD-skiva, USB-sticka.
  • Objekten ska vara tydligt märkta med ditt namn. 

Arbetsprover i fysisk form lämnas in senast klockan 16 sista ansökningsdagen, på Kultur och bildnings besöksadress Storgatan 27 (Regionens hus) i Uppsala.

Arbetsprov som skickas per post ska vara poststämplat senast datumet för sista ansökningsdag, och adresserat till Kultur och bildning, 751 85 Uppsala. Märk kuvertet med "Stipendieansökan" och ditt namn. Vi kan dock ej ta emot försändelser som kräver kvittens, som rek. brev eller liknande.

Det arbetsprov i fysisk form du lämnar in får du själv komma och hämta (efter kommunikation med handläggare), inom två månader efter att beslut om stipendiemottagare fattats. Ej hämtat material därefter slängs.

Handläggning och beslut

Till hjälp med att bedöma ansökningar och ta fram förslag till stipendiater, utser kulturnämnden en grupp sakkunnigga med expertkunskap inom olika konstområden. Sakkunniggruppen har uppdraget i fyra år, därefter utses en ny grupp. Kulturnämnden fattar beslut om stipendiater, vanligtvis i februari varje år, efter förslag från sakkunniggruppen. Kort efter att beslutet fattats meddelas såväl de utsedda stipendiaterna som alla ansökande.

Tidigare mottagare

Läs om 2021 års kulturstipendiater samt om mottagaren av konstnärligt utvecklingsstöd år 2021-2022.

Så här ansöker du

För att ansöka om kulturstipendium och/eller konstnärligt utvecklingsstöd, eller lämna förslag till hedersstipendiat, registrerar du ett konto och loggar in i ansökningstjänsten Apply.

Ansökningsformuläret öppnas 1 september och stänger 1 oktober strax innan midnatt.

Fyll i formuläret, bifoga eventuella bilagor, och skicka in. Då kommer ansökan eller förslaget till Region Uppsala för handläggning.

Kontakt

För alla frågor om kulturstipendierna, hur du ansöker, handläggningen eller andra frågor, kontakta gärna oss.

Eva Olsson

Strateg