Bidrag till studieförbund

Region Uppsala ger årligen bidrag till studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Uppsala län. Syftet med bidragsgivningen är att ge länets invånare möjlighet att själva vara skapande, kreativa och aktiva medborgare.

Syftet med bidraget

Region Uppsalas stöd till studieförbunden följer statens fyra syften:

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Fördjupad information om Region Uppsalas utgångspunkter för stöd till studieförbundens verksamhet.

Särskilda villkor

 • Region Uppsala kan årligen bevilja bidrag till studieförbundens regionala
  distriktsnivåer, för att bedriva folkbildning i Uppsala län.
 • Region Uppsala tillämpar löpande Folkbildningsrådets beslut om villkor och fördelningskriterier för statsbidragen. Regionalt bidrag får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.
 • Det ansökande studieförbundet får inte ha skulder hos kronofogdemyndigheten eller vara försatt i konkurs.
 • Det ansökande studieförbundet ska verka på demokratiska grunder, verka för demokratins idéer och respektera mänskliga fri- och rättigheter.

Handläggning och beslut

 • Ansökan om att erhålla bidrag ska göras senast 15 oktober.
 • Beviljande av bidrag föregås av dialog mellan regionen och det ansökande studieförbundet, där studieförbundet klargör sina verksamhetsmål och regionen förutsättningarna för bidragsgivningen.
 • Beslut om total bidragspott att fördela beslutas årligen av kulturnämnden mot bakgrund av de budgetförutsättningar som råder.
 • Fördelning av bidrag mellan studieförbunden grundar sig på genomförd verksamhet och den statistik som inrapporterats till SCB:s särskilda statistik för de föregående åren för Uppsala län.
 • Beslut om årlig fördelning är delegationsbeslut som fattas av kulturdirektören och återrapporteras till nämnden.
 • Årlig återrapportering sker genom att verksamhetsplaner, årsredovisningar och verksamhetsberättelser delges handläggaren vid Kultur och bildning.

Ansökan

Ansökan görs genom ett digitalt ansökningsverktyg kallat Apply.