Region Uppsalas utgångspunkter för stöd till studieförbunden

Region Uppsalas vägledande vision är "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft". I detta ingår att Uppsala län ska erbjuda ett rikt och stimulerande kulturliv med stor mångfald, präglat av mod, bildning och delaktighet. Studieförbundens verksamhet bidrar till arbetet för att nå dessa mål.

Region Uppsala stödjer och uppmuntrar länets invånare till eget kunskapssökande. Regionen stödjer aktivt tillgängligheten för länets invånare till folkbildning och det egna skapandet genom bidrag till folkbildning vid länets studieförbund. Länets invånare ska ges möjlighet att själva vara skapande, kreativa och aktiva medborgare.

Region Uppsala arbetar långsiktigt för att ge länets invånare ökad tillgänglighet till kulturella upplevelser och underlätta för människors möten. Regionen vill genom dialog samverka med studieförbunden till att göra bildningsverksamheten i Uppsala län regionalt betydelsefull.

Regionen värderar folkbildningen som väsentlig för länets långsiktiga utveckling, för att rusta människor att bättre kunna möta de utmaningar vår samtids kunskapssamhälle och globalisering innebär. Bildningsbegreppet kännetecknas av en tolkningskapacitet, en förmåga till selektion, värdering, meningsskapande och användningen av kunskap i praktisk handling.

Regionen sätter den demokratiserade bildningsprocessen i fokus, vilken utmärks av aktivt medborgarskap, social inkludering, personlig utveckling och delaktighet. Folkbildning kan stödja människor att utveckla egenmakt (eng. empowerment), ge potential till länets invånare att själva forma och ta makten över sina liv och skapa ett meningsinnehåll.

Region Uppsala finner att förmågan att uppleva tillvaron som begriplig, meningsfull och hanterlig är betydelsefullt för individens hälsa och välbefinnande. Att ha tryggheten att tillhöra en grupp och ha förmåga att orientera sig i samhällets mångfald och informationsflöde gör att vi mår bra och kan vara aktiva medborgare. Att engagera sig i folkbildningens studieförbund kan bidra till en känsla av sammanhang och betydelse för
samhället.