Kultursamverkansmodellen

Med början 2011 infördes successivt över landet en ny modell för fördelning av statens stöd till regional kulturverksamhet. Modellen kallas kultursamverkansmodellen och presenterades i utredningen Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Uppsala län arbetade fram den första kulturplanen inför år 2013 och den gällde två år. Sedan dess har kultursamverkansmodellen utvecklats i samspel med samverkansparterna.

Region Uppsala fördelar statsbidrag baserat på kulturplanen

Kultursamverkansmodellen innebär att alla regioner som ingår i modellen ska upprätta en regional kulturplan. Kulturplanen är grunden för de statsbidrag som Statens Kulturråd fördelar till hela landet. Statsbidraget ges som en enda bidragspott till Region Uppsala, som sedan ansvarar för fördelningen till kulturverksamheter i Uppsala län. 

Områden som ingår i kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen regleras av en lag och en förordning: lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, och förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regionernas fördelning av de statliga medlen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och främja en god tillgång till dessa sju kulturområden för länets invånare:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Den regionala nivån får ökat ansvar

Kultursamverkansmodellen innebär att den regionala nivån har fått ökat ansvar eftersom Region Uppsala fördelar en stor del av de statliga kulturpengarna i Uppsalaregionen. Kulturplanen tas fram av Region Uppsala i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv och det civila samhället.

Hos Kulturrådet finns mer information om kultursamverkansmodellen

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg