Uppdragsbeskrivning för Region Uppsalas Kulturskaparråd

Inledning

Sedan 2013 ingår Region Uppsala i kultursamverkansmodellen. En viktig del i samverkan med det fria och professionella kulturlivet är att föra en kontinuerlig dialog med länets kulturskapare. Region Uppsala, Kultur och bildning, har därför tillsatt ett råd – Kulturskaparrådet – bestående av representanter för det professionella kulturlivet i länet. Representanterna ska vara en röst för olika konstarter i länet och samverka i arbetet med att förverkliga målsättningarna i de regionala kulturplanerna, det vill säga målen för ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö i Uppsala län. Detta dokument formulerar Kulturskaparrådets uppdrag och inriktning och har tagits fram i dialog mellan Region Uppsala och Kulturskaparrådet. 

Representanterna

Kulturskaparrådet ska på ett brett sätt representera länets fria professionella kulturskapare, genom att var och en företräder olika konstområden med sina speciella förutsättningar och villkor. Representanterna representerar områdenas intresse och inte egenintressen. Representant utses på 2 år med möjlig förlängning 1 år av Kulturdirektören efter förslag från tjänsteperson inom förvaltningen Kultur och bildning, Region Uppsala. Rådsmedlem representerar sig själv utifrån sin yrkeskunskap. Det är lämpligt att medlemmar byts ut efterhand och ingen bör sitta mer än två kulturplaneperioder. Medlemsförnyelse sker ”omlott” för kompetensöverföring mellan rådsmedlemmar. Kulturskaparrådet kan med fördel kompletteras med anställda vid institutionerna för att åstadkomma ett flöde i diskussionerna mellan det fria kulturlivet och institutionerna. Frilansande representanter arvoderas enligt avtal enlighet med KLYS rekommendationer. 

Hur utses representanterna?

Region Uppsala, Kultur och bildning, gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget och kan även tillfråga andra personer. Eftersom gruppen ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. Vi tittar särskilt på gruppens samlade sakkunskap inom konstområden och genrer.

Gruppens sammansättning bör också spegla samhällets mångfald beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet. Kultur och bildning beaktar också att gruppen representerar hela länet geografiskt.

Uppdraget

Kulturskaparrådets uppdrag är att diskutera förutsättningarna för det fria kulturlivet, ekonomi, arbetsvillkor, konstnärliga förutsättningar samt stärka omvärldsbevakningen. Kulturskaparrådet ska vara bollplank till Kultur och bildning i kultursamverkansprocessen och vara delaktigt i framtagande, revidering och uppföljning av de regionala kulturplanerna. Region Uppsalas uppgift är bland annat att fånga upp och ta tillvara de idéer om förnyelse och behov som finns i relationerna mellan den offentliga bidragsgivaren och det fria kulturlivet, för att på så vis stärka förutsättningarna för konstnärliga utövare att kunna verka i länet. kulturskaparrådet ska fungera som remissinstans för Kultur och bildning framför allt i de frågor som berör det fria professionella kulturlivet. Som remissinstans förväntas rådet avlämna skriftligt underlag.

För att Kulturskaparrådet ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2-3 gånger per år. Kulturskaparrådet bör utse en ordförande representerad av länets professionella fria kulturskapare. Enheten Kulturutveckling vid Region Uppsalas förvaltning Kultur och bildning är sammankallande till träffarna. Minnesanteckningar ska förmedlas via Region Uppsalas hemsida.