Region Uppsalas kulturstipendier

Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier och ett större konstnärligt utvecklingsstipendium för att uppmärksamma och stötta professionella kulturskapare inom olika konstområden i Uppsala län.

Människor mår bra av att skapa. Och av att ta del av andra människors skapande. Därför stöttar vi spridningen av kultur på olika sätt. Så om du målar, filmar, plåtar, spelar, dansar, skapar eller arrangerar evenemang så kan vi kanske hjälpa dig en bit på vägen.

Stipendierna delas ut 1 gång per år. Ansökan öppnar 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober, och beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari. Stipendierna är skattefria och avsedda för enskilda personer, ej organisationer.

Riktlinjer för kulturstipendier

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden. Kulturstipendierna är av två olika typer: arbetsstipendier och hedersstipendier.

Arbetsstipendier

Arbetsstipendier är avsedda att användas i fortlöpande konstnärlig eller kulturell verksamhet. Ansökan ska ange användningsområde. Behöriga att tilldelas arbetsstipendier är personer folkbokförda i Uppsala län, som är professionellt konstnärligt eller kulturellt verksamma. Arbetsstipendier kan endast sökas av enskilda personer, ej föreningar eller andra organisationer.

Hedersstipendium

Hedersstipendium tilldelas en eller flera personer med mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet i Uppsala län, ideellt eller professionellt. Förslag till hedersstipendiat kan lämnas av såväl enskilda personer som föreningar, men hedersstipendium kan ej ansökas om.

Riktlinjer för konstnärligt utvecklingsstipendium

Region Uppsala utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstipendium om 100 000 kr per år, i upp till två år. Syftet är att under en längre period ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet till utveckling och förnyelse.  Stipendiet kan tilldelas professionella kulturutövare som är folkbokförda och verksamma i Uppsala län.

Konstnärligt utvecklingsstipendium kan inte erhållas för institutioners ordinarie verksamhet, enskilda personers studier eller fortbildning, fasta anskaffningar, investeringar eller reparationer.

Utvecklingsplan

Till ansökan om konstnärligt utvecklingsstipendium ska en plan för den enskildes eller gruppens konstnärliga utveckling bifogas. Planen ska innehålla mål, tillvägagångssätt, tidsplan, budget, och beskrivning av tidigare verksamhet.

Årlig rapport

Den som tilldelas konstnärligt utvecklingsstipendium ska årligen lämna en skriftlig rapport till Region Uppsala över stipendiets användning, som information. Rapporten ska innefatta beskrivning av konstnärlig verksamhet och utveckling i relation till målen i ansökan.

Instruktioner kring arbetsprov

När du ansöker om Region Uppsalas kulturstipendier uppmanas du att visa exempel på ditt konstnärliga arbete, det vill säga att lämna arbetsprov. Det gör du med fördel genom att i ansökningsformuläret inkludera länkar till eventuell egen webbsida eller bilder/filmklipp/musikklipp/texter tillgängliga på annan webbsida. Det går också bra att i ansökningsformuläret bifoga arbetsprov sammanställt i ett eller flera pdf-dokument.

Om du vill lämna/skicka in arbetsprov i fysisk form gäller detta:

  • Max två objekt i max A4-format kan du lämna/skicka in.
  • Inga original, endast kopior.
  • Exempelvis en bok, pärm/mapp med A4-dokument, CD-skiva, DVD-skiva, USB-sticka.
  • Objekten ska vara tydligt märkta med ditt namn. 

Arbetsprover i fysisk form lämnas in senast klockan 16 sista ansökningsdagen (om det är en vardag, annars sista vardagen innan), på Kultur och bildnings besöksadress Storgatan 27 (Regionens hus) i Uppsala.

Arbetsprov som skickas per post ska vara poststämplat senast datumet för sista ansökningsdag, och adresserat till Kultur och bildning, 751 85 Uppsala. Märk kuvertet med "Stipendieansökan" och ditt namn. Vi kan dock ej ta emot försändelser som kräver kvittens, som rek. brev eller liknande.

Det arbetsprov i fysisk form du lämnar in får du själv komma och hämta (efter kommunikation med handläggare), inom två månader efter att beslut om stipendiemottagare fattats. Ej hämtat material därefter slängs.

Handläggning och beslut

Till hjälp med att bedöma ansökningar och ta fram förslag till stipendiater, utser Region Uppsalas kulturnämnd en grupp sakkunnigga med expertkunskap inom olika konstområden. Sakkunniggruppen har uppdraget i fyra år, därefter utses en ny grupp.

Kulturnämnden fattar beslut om stipendiater, vanligtvis i februari varje år, efter förslag från sakkunniggruppen. I förslaget ska bredd och mångfald eftersträvas, exempelvis gällande kön, geografisk spridning och konst- och kulturområden.

Kort efter att beslutet fattats meddelas såväl de utsedda stipendiaterna som alla ansökande.

Årets och tidigare års mottagare

2024 års kulturstipendiater

Mottagare av konstnärligt utvecklingsstipendium 2024–2025

Mottagare av kulturstipendier för unga 2024

2023 års kulturstipendiater

Så här ansöker du

För att ansöka om kulturstipendium och/eller konstnärligt utvecklingsstipendium, eller lämna förslag till hedersstipendiat, registrerar du ett konto och loggar in i ansökningstjänsten Apply.

Ansökningsformuläret öppnas 1 september och stänger 1 oktober strax innan midnatt.

Fyll i formuläret, bifoga eventuella bilagor, och skicka in. Då kommer ansökan eller förslaget till Region Uppsala för handläggning.

Kontakt

För alla frågor om kulturstipendierna, hur du ansöker, handläggningen eller andra frågor, kontakta gärna oss.

Sara Krondahl

Handläggare