Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer på distriktsnivå

Region Uppsala ger årligen verksamhetsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer på distriktsnivå i Uppsala län. Syftet med bidraget är att främja demokratin genom att stimulera barns och ungdomars självständiga organisering och engagemang i föreningslivet.

Bidraget ska ge distriktsorganisationerna i länet ekonomiskt stöd för den regionala verksamheten, vilken syftar till att samordna och stötta verksamheten i lokalföreningarna i Uppsala län.

Bidraget riktas dock inte till de politiska ungdomsförbunden, vilka istället tilldelas ett mandatbaserat stöd. Kontakta handläggaren för mer information om det.

Allmänna villkor

För att vara berättigad till bidrag ska distriktsorganisationen och dess lokalföreningar

 • Vara inriktade på verksamhet för barn och ungdomar.
 • Vara demokratiskt uppbyggda och ge demokratisk skolning.
 • Uppmuntra till samhällsengagemang och opinionsbildning.
 • Bidra till en meningsfull fritid och social delaktighet.

Särskilda villkor

Distriktsorganisationen ska

 • Vara medlem i en riksorganisation som uppbär statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
 • Ha minst tre lokalföreningar fördelade i minst två av kommunerna i Uppsala län.
 • Genom sina lokalföreningar ha minst 200 medlemmar i åldern 6–25 år bosatta i Uppsala län.

Demokratiska villkor

Distriktsorganisationen ska ha en egen styrelse. Barn och unga ska ges såväl formellt som reellt inflytande, och medlemmar ska vara röstberättigade.

Organisationen ska arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering. Bidrag ges inte till en distriktsorganisation om den eller dess lokalföreningar, eller någon av deras företrädare, inom ramen för verksamheten

 • Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 • Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människor lika värde.
 • Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt ett eller två. 
 • Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Definition av medlem

Som medlem räknas den, som 31 december året före ansökan görs, var registrerad medlem i lokalförening ansluten till distriktsorganisationen. Medlemskapet ska vara frivilligt och bekräftat genom årlig betald medlemsavgift, eller genom årlig individuell skriftlig ansökan om medlemskap.

Bidragsberättigande medlem är 6–25 år och boende i Uppsala län. Vid
familjemedlemskap kan varje person i familjen, i åldern 6–25 år och boende i
Uppsala län, räknas som bidragsberättigande medlem.

Är en medlem registrerad i flera olika lokalföreningar anslutna till
distriktsorganisationen, räknas den som enbart en medlem vid ansökan om bidrag.

Den som deltar i öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna, är inte en bidragsberättigande medlem och ska ej räknas med i medlemsunderlaget vid ansökan om bidrag.

Bidragets användning

Verksamhetsbidraget ska av distriktsorganisationen användas för den regionala verksamheten. Bidraget ska möjliggöra att distriktsorganisationerna tillhandahåller ledarutbildning, administrativt stöd och samordning av lokalföreningarnas verksamhet.

Bidragets konstruktion

Varje ansökande distriktsorganisation som uppfyller de allmänna, särskilda och demokratiska villkoren erhåller ett grundbidrag på 60 000 kronor.

Vidare utgår även ett rörligt bidrag, som baseras på antal bidragsberättigande medlemmar, enligt en trappmodell. Bidraget beräknas utifrån medlem 201– , i åldern 6–25 år och bosatta i Uppsala län.

Medlem 201–800: beräkning baserad på 100 procent av de bidragsberättigande medlemmarna.

Medlem 801–2000: beräkning baserad på 50 procent av de bidragsberättigande
medlemmarna.

Medlem 2001– : beräkning baserad på 25 procent av de bidragsberättigande
medlemmarna.

Det rörliga bidraget enligt punkt 2, kan dock maximalt uppgå till 100 000 kronor per organisation. Verksamhetsbidraget kan alltså totalt uppgå till maximalt 160 000 kronor per organisation.

Bidragets konstruktion med grundbidrag och rörligt bidrag innebär att
verksamhetsbidraget som tilldelas varje organisation kan variera år från år, utifrån medlemsantal men också utifrån antal ansökande organisationer som uppfyller villkoren. Det totala anslaget till bidraget fastställes varje år av Region Uppsalas kulturnämnd.

Beslut och utbetalning

Verksamhetsbidrag beviljas för ett år i taget, i mån av tillgång till medel och under förutsättning att villkoren uppfylls. Bidrag betalas ut efter beslut om fördelning, till det plusgiro- eller bankgirokonto som angetts i ansökan. Det sker under första kvartalet det år som bidrag beviljats för.

Redovisning och granskning

Verksamhetsbidraget redovisas genom att organisationen i samband med nästa års ansökan sänder in verksamhetsberättelse med resultaträkning och
revisionsberättelse. Om organisationen ej ansöker om bidrag på nytt, ska dessa dokument sändas in då de är antagna vid organisationens årsmöte.

Ett villkor för att få bidrag är att den bidragsmottagande distriktsorganisationen lämnar företrädare för Region Uppsala rätt att ta del av de handlingar som behövs för eventuell granskning. Organisationens ordförande, kassör eller revisor ska närvara vid denna granskning.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag för nästkommande år lämnas in senast 15 oktober innevarande år. Ansökan görs via ett digitalt ansökningsverktyg kallat Apply.

Ansökan ska upprättas och lämnas av ansvarig tjänsteperson, såsom ordförande, kassör eller revisor för organisationen. Antal medlemmar ska intygas av en av organisationen anlitad revisor.

Vid beräkning av antal medlemmar, ska organisationen utgå ifrån förhållandena 31 december året innan ansökan görs. Organisationens senaste verksamhetsberättelse med resultaträkning och revisionsberättelse, antagna vid senaste årsmötet, ska sändas in i och med ansökan.

Kontakt

För mer information eller frågor om bidraget, kontakta gärna oss.

Sara Krondahl