Regionalt verksamhetsbidrag inom kultur

Region Uppsala fördelar varje år regionalt verksamhetsbidrag till organisationer och institutioner som bedriver verksamhet av regional angelägenhet inom kulturområdet i Uppsala län.

Regional angelägenhet

Med regional angelägenhet menas exempelvis att organisationen

  • har hela Uppsala län som sitt huvudsakliga geografiska område,
  • bidrar till spridning av konst, kultur och bildning i länet,
  • bedriver verksamhet som är unik på regional eller nationell nivå,
  • utgör en viktig del i länets kulturella infrastruktur.

Organisationer

De organisationer som för närvarande uppbär regionalt verksamhetsbidrag inom kultur är Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, Konstfrämjandet Uppland, Riksteatern Uppsala län, Stiftelsen Eric Sahlström Institutet, Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala, Stiftelsen Leufsta, Stiftelsen Nordens folkhögskola Biskops Arnö, Stiftelsen Österbybruks herrgård, Uppsala Internationella Gitarrfestival, Uppsala Internationella Kortfilmfestival, Uppsala Läns Bildningsförbund, och Uppsala läns bygdegårdsdistrikt.

Allmänna villkor

Organisationer som kan tilldelas verksamhetsbidrag är juridiska personer såsom stiftelser och föreningar, ej enskilda personer. Organisationen ska bedriva långsiktig och stabil samt ekonomiskt hållbar verksamhet, och ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Uppsala län.

Demokratiska villkor

Organisationen ska arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering. Bidrag ges inte till en organisation om den eller dess eventuella lokalföreningar, eller någon av deras företrädare, inom ramen för verksamheten

  • utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
  • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
  • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges ovan,
  • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Kommunikation

I organisationens beskrivning av sin verksamhet samt vid evenemang och utåtriktade aktiviteter, ska det framgå att organisationen stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att verksamheten beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Ansökan och redovisning

Ansökan görs senast 15 oktober för nästkommande år, beslut fattas vantligtvis i december. Bidrag beviljas för ett år i taget.

Redovisning görs genom att organisationens senaste färdigställda
verksamhetsberättelse med resultaträkning och revisionsberättelse sänds in i samband med ansökan. Region Uppsala ska också ges tillgång till nödvändiga handlingar vid eventuell granskning eller uppföljning av verksamheten.

En årlig dialog hålls mellan organisationen och Region Uppsala, och en överenskommelse upprättas, som tydliggör organisationens verksamhetsinriktning och prioriteringar samt gemensamma mål och satsningar för kommande verksamhetsår.

Kontakt

Sara Krondahl

Handläggare