Tillgänglighet – personer med funktionsnedsättning

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha tillgång till bibliotek och kunna delta i samhället på jämlika villkor. Biblioteksutveckling Region Uppsala främjar folkbibliotekens arbete för och med målgruppen genom exempelvis nätverk, kompetens- och metodutveckling samt omvärldsbevakning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek omfattar många olika delar. Utöver medier och tekniska hjälpmedel för information, som främst betonas i bibliotekslagen, är fysisk tillgänglighet, programverksamhet, tjänster, bemötande och kommunikation också viktiga delar av bibliotekens arbete för och med denna heterogena målgrupp. Området innefattar såväl fysiska som digitala aspekter och är ett perspektiv som behöver finnas med i alla arbetsområden. Även äldre personer med särskilda insatser är en prioriterad grupp inom tillgänglighetsarbetet.

Biblioteksutveckling utforskar tillsammans med folkbiblioteken metoder och arbetssätt för ökad dialog och delaktighet. Samverkan med andra aktörer är också viktigt i det fortsatta arbetet.  

Nätverk: tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning

Biblioteksutveckling samordnar ett nätverk för folkbibliotekspersonal i Uppsala län som arbetar med tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning. Två till tre nätverksträffar anordnas varje år, ofta förlagda till olika bibliotek i länet. Genom nätverket främjas erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam reflektion, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.

Tillgänglighet + Digitalt först

Inom ramen för den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus har vi startat ett tillgänglighetsspår, som riktar in sig på digital delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Serien av exempelvis föreläsningar, workshoppar och metodutvecklande insatser kommer att fortsätta även efter den nationella satsningen är avslutad 2020.

Bli bättre på bemötande – fortbildningsserie

Bli bättre på bemötande är en fortbildningsserie som samarrangeras av Biblioteksutveckling och kulturstrateg inom Region Uppsala samt Bibliotek Uppsala, Uppsala kommun. Dagarna samlar deltagare från olika arbetsfält – främst bibliotek, museer, studieförbund samt olika kulturverksamheter. Syftet är utveckla bemötandekompetensen hos olika yrkesgrupper med ”publik verksamhet” utifrån olika slags funktionsförmågor, behov och situationer.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek