Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom olika satsningar, metoder och aktiviteter arbetar Biblioteksutveckling Region Uppsala tillsammans med folkbiblioteken för att främja tillgänglighet och skapa delaktighet på lika villkor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek omfattar många olika delar. Utöver medier och tekniska hjälpmedel för information, som främst betonas i bibliotekslagen, är fysisk tillgänglighet, programverksamhet, tjänster, bemötande och kommunikation viktiga områden att arbeta med. Tillgänglighet innefattar såväl fysiska som digitala aspekter och är ett perspektiv som behöver finnas med i alla arbetsområden. Även äldre personer med särskilda insatser är en prioriterad grupp inom tillgänglighetsarbetet.

Biblioteksutveckling utforskar tillsammans med folkbiblioteken metoder och arbetssätt för ökad dialog och delaktighet. Samverkan med andra aktörer är också viktigt i det fortsatta arbetet.  

Nätverk: tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning

Biblioteksutveckling samordnar ett nätverk för folkbibliotekspersonal i Uppsala län som arbetar särskilt med medier och verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning och äldre. Två till tre nätverksträffar anordnas varje år, både fysiskt och digitalt. Genom nätverket främjas erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam reflektion, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek