Bibliotek för alla

Biblioteket är hela samhällets offentliga rum. Alla människor ska kunna vara på biblioteket och använda det utifrån egna förutsättningar och behov.

Genom att erbjuda öppna arenor för samtal, kultur, information, möten och ett livslångt lärande skapas förutsättningar för delaktighet. Men människors förutsättningar ser olika ut. Tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer, arbetar vi för att biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Det gör vi framför allt med utgångspunkt i bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek omfattar många olika delar. Utöver medier och tekniska hjälpmedel för information, som främst betonas i bibliotekslagen, är fysisk tillgänglighet, programverksamhet, tjänster, bemötande och kommunikation viktiga områden att arbeta med. Tillgänglighet innefattar såväl fysiska som digitala aspekter och är ett perspektiv som behöver finnas med i alla arbetsområden. Även äldre personer med särskilda insatser är en prioriterad grupp inom tillgänglighetsarbetet.

Personer med annat modersmål än svenska

För många som kommer nya till Sverige är biblioteket en viktig första kontakt med samhället. Här finns information, digitala utbud och personal att prata med. Litteratur och läsning är verktyg till det svenska språket.

Att ha tillgång till alla sina språk är viktigt för språk- och kunskapsutvecklingen, liksom för den egna självbilden och möjligheten att vara delaktig. Biblioteket har en viktig roll för att synliggöra och uppmuntra flerspråkighet.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan år 2000 är urfolket samer, tornedalingar (inklusive kväner och lantalaiset), sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation. Kungliga biblioteket har pekat ut tre utvecklingsområden där biblioteken, i samråd med de nationella minoriteterna, kan bidra mer för att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Det handlar om att:

  • synliggöra oavsett efterfrågan
  • samverka kring medier och aktiviteter samt
  • prioritera barnen.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek