Bibliotek för alla

Biblioteket är hela samhällets offentliga rum och ska vara tillgängligt för alla. Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att främja tillgänglighet och skapa delaktighet på lika villkor. Det gör vi genom fortbildning, metodutveckling, nätverk och andra insatser.

Biblioteken är öppna arenor för läsning och litteratur, kultur, information, möten och ett livslångt lärande. De är en bra grund för människors delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Men människors förutsättningar och behov ser olika ut. Mångfalden är en styrka att ta tillvara.

Tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer arbetar vi för att biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Det gör vi framför allt genom att verka för att människors olikheter blir vägledande i arbetet. En viktig utgångspunkt är bibliotekslagens prioriterade målgrupper:

  • Personer med funktionsnedsättning
  • De nationella minoriteterna
  • Personer med annat modersmål än svenska
  • Barn och unga

Nätverk: tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Biblioteksutveckling samordnar ett nätverk för folkbibliotekspersonal i länet som arbetar särskilt med medier och verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning och äldre. Nätverksträffar anordnas varje år, både fysiskt och digitalt. Genom nätverket främjas erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam reflektion, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss

Har du tankar, idéer eller frågor om tillgänglighet och delaktighet på lika villkor? Hör av dig.

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek