Bemötande

Att känna igen någon med kognitiva svårigheter är inte alltid lätt för professionella som på olika sätt möter dessa föräldrar.

Den kognitiva förmågan omfattar de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap förvärvas. Kognitiva funktioner handlar om att hämta in, bearbeta och använda information från omvärlden. 

Tydlighet

Den professionelle måste anpassa förhållningssättet i mötet med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Det krävs lyhördhet för varje förälders förutsättningar och bemötandet bör kännetecknas av tydlighet och smidighet.

Att tänka på

Personer med kognitiva svårigheter kan ha problem med att kommunicera och ta emot information. Det innebär att det blir extra viktigt att den yrkesverksamma har strategier som bidrar till att det som sägs når fram och uppfattas rätt.

Det kan underlätta att använda olika pedagogiska redskap samtidigt som tillräckligt med tid är avsatt för mötet. Att ge information på lätt svenska och skriva ned vad man samtalat om på ett papper som föräldern sedan tar hem fungerar oftast bra. Det hjälper föräldern att förstå och minnas vad man kommit överens om på mötet.

Hitta på sidan