Graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap

Denna svenska, populationsbaserade studie undersökte graviditetsutfall för mammor med autism, i jämförelse med mammor utan autism. Mammor med autism hade en ökad risk för tidig födsel, självvalda kejsarsnitt och havandeskapsförgiftning. Mammor med autism hade inte ökad risk för akuta kejsarsnitt, låga Apgar-värden, graviditetsdiabetes eller dödfödsel.

Pregnancy outcomes in women with autism: a nationwide population-based cohort study (Sundelin et al., 2018)

 

Denna intervjustudie undersökte upplever av förlossningar och föräldraskap hos mammor med autism. Sensoriska utmaningar var vanliga, och föräldraskapet medförde därtill stor inverkan på det dagliga fungerandet, t.ex. genom belastning på exekutiva funktioner. Mammorna upplevde också bristande kunskap om autism hos professionella, och fick otillräcklig information, anpassningar, och kontinuitet i kontakter under graviditeten.

A qualitative exploration of autistic mothers’ experiences II: Childbirth and postnatal experiences (Hampton et al., 2022)

 

Denna intervjustudie undersökte upplevelser av föräldraskap hos mammor med autism. Autism upplevdes ha en fundamental inverkan, med både styrkor (t.ex. analytiskt tänkande, planeringsförmåga) och sårbarheter (t.ex. sensoriska känsligheter, svårigheter med rutiner och självomsorg). Mammorna hade svårt att kommunicera med professionella och upplevde otillräcklig kunskap om autism samt att de misstroddes v.g. sin föräldraförmåga och behov.

Intense connection and love: The experiences of autistic mothers (Dugdale et al., 2021)

 

Denna intervjustudie undersökte upplevelser av graviditet och föräldraskap hos mammor med autism, med fokus på sensoriska känsligheter. Mammorna upplevde förstärkta känsligheter under graviditeten, och överreaktivitet (ljud, beröring) var vanligt i föräldraskapet och förenat med stress, ångest och utmattning, då de inte kunde dra sig undan för återhämtning. Rädsla att be om hjälp var vanligt och professionella upplevdes ha för lite kunskap om autism.

A Qualitative Exploration into the Sensory Experiences of Autistic Mothers (Talcer et al., 2021)

 

Denna svenska, populationsbaserade registerstudie undersökte graviditeter och förlossningar hos mammor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i jämförelse med mammor utan IF. Gravida med IF var oftare tonåringar, överviktiga, utan partner samt rökare. Kvinnor med IF födde oftare för tidigt, födde med kejsarsnitt, och använde mindre lustgas som smärtstillande.

Pregnancy and birth outcomes of women with intellectual disability in Sweden: a national register study (Höglund et al., 2012)

 

Denna populationsbaserade registerstudie undersökte association mellan funktionsnedsättning och allvarliga komplikationer (t.ex. havandeskapsförgiftning, blodtransfusioner, hjärtsvikt) och dödsfall i samband med graviditet, förlossning och första året därefter. Kvinnor med IF löpte klart förhöjd risk, och denna risk var större än för andra grupper av kvinnor med funktionsnedsättning som studerades.

Association of pre-existing disability with severe maternal morbidity or mortality in Ontario, Canada (Brown et al., 2021)

 

Denna registerstudie undersökte utfall av graviditeter och förlossningar för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra funktionsnedsättningar. Allvarliga komplikationer var dubbelt så vanligt för dessa kvinnor, i jämförelse med kvinnor utan dessa funktionsnedsättningar. Risken för dödsfall hos de gravida kvinnorna var nästan fyra gånger så hög, och vid kontroll för sociodemografiska faktorer var risken alltjämt 3 gånger så hög.

Severe Maternal Morbidity and Maternal Mortality in Women With Intellectual and Developmental Disabilities (Mitra et al., 2021)

 

Denna populationsbaserade studie undersökte behov av akutsjukvård under ett års tid efter förlossning, för kvinnor med och utan funktionsnedsättningar. Nyblivna mammor med funktionsnedsättning behövde i klart större utsträckning akutsjukvård, och risken kvarstod vid kontroll för akutvård innan förlossning samt komplikationer vid förlossningen. Det var därtill en klart förhöjd risk för sjukhusintagningar efter förlossningen och psykiatrisk vård.

A population-based analysis of postpartum acute care use among women with disabilities (Brown et al., 2022)

 

Denna intervjustudie undersökte socialt stöd till kvinnor med IF under graviditet och i samband med förlossning. Kvinnorna med IF hade få eller inga stöttande vänskapsrelationer, och professionellt stöd spelade därför en viktig roll för kvinnorna. Kvinnorna med IF hade framförallt en brist på emotionellt stöd (omsorg, acceptans) och socialt kompanjonskap.

Social support received by women with intellectual and developmental disabilities during pregnancy and childbirth: An exploratory qualitative study (Potvin et al., 2016)