Graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap

Kvinnor med autism

Denna intervjustudie undersökte upplever av förlossningar och föräldraskap hos kvinnor med autism. Sensoriska utmaningar var vanliga, och föräldraskapet medförde därtill stor inverkan på det dagliga fungerandet, t.ex. genom belastning på exekutiva funktioner. Kvinnorna upplevde också bristande kunskap om autism hos professionella, och fick otillräcklig information, anpassningar, och kontinuitet i kontakter under graviditeten.

A qualitative exploration of autistic mothers’ experiences II: Childbirth and postnatal experiences (Hampton et al., 2022)

 

Denna intervjustudie undersökte upplevelser av föräldraskap hos kvinnor med autism. Autism upplevdes ha en fundamental inverkan, med både styrkor (t.ex. analytiskt tänkande, planeringsförmåga) och sårbarheter (t.ex. sensoriska känsligheter, svårigheter med rutiner och självomsorg). Kvinnorna hade svårt att kommunicera med professionella och upplevde otillräcklig kunskap om autism samt att de misstroddes v.g. sin föräldraförmåga och behov.

Intense connection and love: The experiences of autistic mothers (Dugdale et al., 2021)

 

Denna intervjustudie undersökte upplevelser av graviditet och föräldraskap hos kvinnor med autism, med fokus på sensoriska känsligheter. Kvinnorna upplevde förstärkta känsligheter under graviditeten, och överreaktivitet (ljud, beröring) var vanligt i föräldraskapet och förenat med stress, ångest och utmattning, då de inte kunde dra sig undan för återhämtning. Rädsla att be om hjälp var vanligt och professionella upplevdes ha för lite kunskap om autism.

A Qualitative Exploration into the Sensory Experiences of Autistic Mothers (Talcer et al., 2021)

 

Denna svenska, populationsbaserade studie undersökte graviditetsutfall för kvinnor med autism, i jämförelse med kvinnor utan autism. Kvinnor med autism hade en ökad risk för tidig födsel, självvalda kejsarsnitt och havandeskapsförgiftning. Kvinnor med autism hade inte ökad risk för akuta kejsarsnitt, låga Apgar-värden, graviditetsdiabetes eller dödfödsel.

Pregnancy outcomes in women with autism: a nationwide population-based cohort study (Sundelin et al., 2018)

 

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Denna populationsbaserade registerstudie undersökte association mellan funktionsnedsättning och allvarliga komplikationer (t.ex. havandeskapsförgiftning, blodtransfusioner, hjärtsvikt) och dödsfall i samband med graviditet, förlossning och första året därefter. Kvinnor med IF löpte klart förhöjd risk, och denna risk var större än för andra grupper av kvinnor med funktionsnedsättning som studerades.

Association of pre-existing disability with severe maternal morbidity or mortality in Ontario, Canada (Brown et al., 2021)

 

Denna registerstudie undersökte utfall av graviditeter och förlossningar för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra funktionsnedsättningar. Allvarliga komplikationer var dubbelt så vanligt för dessa kvinnor, i jämförelse med kvinnor utan dessa funktionsnedsättningar. Risken för dödsfall hos de gravida kvinnorna var nästan fyra gånger så hög, och vid kontroll för sociodemografiska faktorer var risken alltjämt 3 gånger så hög.

Severe Maternal Morbidity and Maternal Mortality in Women With Intellectual and Developmental Disabilities (Mitra et al., 2021)

 

Denna australiensiska registerstudie undersökte utfall av graviditeter för kvinnor med IF och deras barn, i jämförelse med kvinnor utan IF. Kvinnor med IF hade ökad risk för låg SES, att sakna partner, att röka under graviditeten, att ha astma, och att ha samförekommande medicinska tillstånd. Kvinnor med IF hade också förhöjd risk för graviditetskomplikationer, inklusive havandeskapsförgiftning, urinvägsinfektioner, och blödningar efter förlossningen. Barn till mödrar med IF hade ökad sannolikhet att födas för tidigt samt låg vikt vid födseln.  

Pregnancy and birth outcomes of mothers with intellectual disability and their infants: advocacy needed to improve well-being (Fairthorne et al., 2020) 

 

Denna amerikanska studie undersökte karaktäristika före graviditet, graviditetsutfall, samt sjukhusvård efter förlossning, för kvinnor med och utan intellektuell funktionsnedsättning (IF). Kvinnor med IF var oftare unga, ogifta, rökare, fattiga och förstagångsföderskor, och det var vanligare att deras partners var 40 år eller äldre. Kvinnor med IF hade oftare graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning. Barn till kvinnor med IF hade ökad risk för litenhet vid födseln och missbildningar, ammades mindre ofta, och var oftare på sjukhus 6 dagar eller längre efter förlossning. Kvinnor med IF bedömdes oftare erfara inadekvat vård 

Pregnancy course, infant outcomes, rehospitalization, and mortality among women with intellectual disability. (Mueller et al., 2019) 

 

Denna intervjustudie undersökte socialt stöd till kvinnor med IF under graviditet och i samband med förlossning. Kvinnorna med IF hade få eller inga stöttande vänskapsrelationer, och professionellt stöd spelade därför en viktig roll för kvinnorna. Kvinnorna med IF hade framförallt en brist på emotionellt stöd (omsorg, acceptans) och socialt kompanjonskap.

Social support received by women with intellectual and developmental disabilities during pregnancy and childbirth: An exploratory qualitative study (Potvin et al., 2016)

 

Denna kanadensiska, populationsbaserade studie undersökte effekter av samförekommande psykiatriska diagnoser på graviditetsrelaterade utfall för kvinnor med IDD. 52,9% kvinnor med IDD hade samförekommande diagnoser. Kvinnor med IDD plus samförekommande diagnoser hade ökad sannolikhet för hälsorelaterade (e.g., diabetes, sköldskörtelproblem) och sociala riskfaktorer före sina graviditeter, och fick tidigare och mer frekvent prenatal vård, men de hade inte ökad risk för negativa graviditetsrelaterade utfall. Deras barn hade dock ökad risk att födas för tidigt. 

Perinatal health of women with intellectual and developmental disabilities and comorbid mental illness (Brown et al., 2016) 

 

Denna svenska, populationsbaserade registerstudie undersökte graviditeter och förlossningar hos kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i jämförelse med kvinnor utan IF. Gravida med IF var oftare tonåringar, överviktiga, utan partner samt rökare. Kvinnor med IF födde oftare för tidigt, födde med kejsarsnitt, och använde mindre lustgas som smärtstillande.

Pregnancy and birth outcomes of women with intellectual disability in Sweden: a national register study (Höglund et al., 2012)

 

Denna svenska, populationsbaserade registerstudie undersökte utfall för nyfödda barn till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i jämförelse med kvinnor utan IF. Barn till kvinnor med IF hade ökad risk för dödfödsel, att dö perinatalt, att födas med kejsarsnitt, att födas för tidigt, att vara små vid födseln, och att ha låga Apgarvärden. 

Newborns of mothers with intellectual disability have a higher risk of perinatal death and being small for gestational age (Höglund et al., 2012b) 

 

Kvinnor med kognitiva svårigheter

Denna kanadensiska, populationsbaserad studie undersökte effekter av sociala faktorer, hälsorelaterade faktorer, och funktionshinderrelaterade faktorer, på graviditetrelaterade utfall för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter (IDD). Kvinnor med IDD var oftare unga, förstagångsföderskor, levde i områden med låg inkomst, och hade medicinska och psykiatriska samförekommande tillstånd. 4 grupper av kvinnor med IDD identifierades: (1 - 2) yngre respektive äldre kvinnor som var relativt friska; (3) unga och medelgamla kvinnor som hade olika samförekommande tillstånd; och (4) unga kvinnor, många med ASD, som framförallt hade psykiatriska samförekommande tillstånd. Grupp 3 hade mest negativa utfall, inklusive risk för hypertension, kejsarsnitt och för tidig födsel. 

Impact of social-, health-, and disability-related factors on pregnancy outcomes in women with intellectual and developmental disabilities: A population-based latent class analysis. (Kassee et al., 2023) 

 

Denna amerikanska registerstudie undersökte om kvinnor med IF eller andra kognitiva svårigheter (IDD) löper risk för graviditetskomplikationer och negativa förlossningsutfall. Kvinnor med IDD hade ökad risk för graviditetsdiabetes, högt blodtryck, kejsarsnitt, samt att transfereras till annan medicinsk enhet under förlossningen. Analyser av olika subgrupper med IDD fann bl.a. att kvinnor med IF fick mindre prenatal vård under den första trimestern 

Pregnancy complications and maternal birth outcomes in women with intellectual and developmental disabilities in Wisconsin Medicaid. (Rubenstein et al., 2020) 

 

Denna kanadensiska, populationsbaserade studie undersökte om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter (IDD), och deras barn, löper ökade risker i samband med graviditet och förlossning. Kvinnor med IDD hade ökad risk för havandeskapsförgiftning, venös tromboembolism, blödningar, och hälsokomplikationer.  Barn till kvinnor med IDD hade ökad risk att födas för tidigt, litenhet vid födseln, dödfödsel och neonatal dödlighet. 

Maternal and offspring outcomes in women with intellectual and developmental disabilities: A population‐based cohort study (Brown et al., 2017) 

Systematiska kunskapsöversikter

Denna metaanalys och kunskapsöversikt undersökte om kvinnor med funktionsnedsättningar har ökad risk för komplikationer under graviditet, vid förlossning samt postpartum. Totalt inkluderades 23 studier, och 10 av dessa undersökte utfall för kvinnor med IF eller andra kognitiva svårigheter (IDD). Det fanns tillräckligt många studier för att skapa sammanvägda mått för graviditetsdiabetes, hypertension (e.g., högt blodtryck, havandeskapsförgiftning) och kejsarsnitt. Kvinnor med IDD hade signifikant ökad risk för hypertension och kejsarsnitt, och de hade en deskriptivt förhöjd sannolikhet för graviditetsdiabetes. Vad gäller utfall för vilka sammanvägda mått inte kunde skapas så noteras indikationer på ökad risk för akutsjukvård, blödningar, att läggas in på sjukhus, moderkaksavlossning, samt venös tromboembolism. 

Maternal disability and risk for pregnancy, delivery, and postpartum complications: a systematic review and meta-analysis. (Tarasoff et al., 2020a) 

 

Denna metaanalys undersökte hälsorelaterade utfall hos nyfödda barn till kvinnor med funktionsnedsättningar. Totalt inkluderades 31 studier, 14 av vilka undersökte hälsa hos barn till kvinnor med IF eller andra kognitiva svårigheter (IDD). Det fanns tillräckligt många studier för att skapa sammanvägda mått för risk för tidig födsel samt låg vikt vid födseln. Barn till kvinnor med IDD löpte signifikant ökad risk att födas för tidigt, och att ha låg vikt vid födseln. Ytterligare analyser indikerade ökad risk för litenhet vid födseln (SGA), behov av neonatal intensivvård, och neonatal dödlighet. 

Health of newborns and infants born to women with disabilities: a meta-analysis Tarasoff et al. (2020b)