Mammor med IF, traumatiska erfarenheter och deras barns anknytningskvalitet

Denna studie undersökte traumatiska erfarenheter hos 26 mammor med IF och deras barns anknytningsrepresentationer. Studien inbegrep också en matchad jämförelsegrupp av mammor utan IF och deras barn.

Metoder

Traumatiska erfarenheter undersöktes med en semi-strukturerad intervju baserad på validerade frågeformulär och anpassad för målgruppen. Barns anknytningskvalitet undersöktes med den semi-strukturerade intervjumetoden ”the Separation Anxiety Test (SAT)”.

Traumatiska erfarenheter

Nästan alla mammor med IF (91%) hade varit med om traumatiska erfarenheter såsom fysiska, sexuella eller emotionella övergrepp, omsorgssvikt eller traumatiska separationer från egna anknytningspersoner. Många mammor med IF hade varit med om flera traumatiska erfarenheter och traumatiska erfarenheter var vanligare hos mammorna med IF än jämförelsemammorna (31%).

Anknytning

Det var stor variation i anknytningstrygghet hos barnen till mammor med IF, från trygg (35%) till desorganiserad anknytning (17%). Anknytningstrygghet var dock marginellt lägre hos barn till mammor med IF än hos jämförelsebarnen. Traumatiska erfarenheter hos mammor med IF ökade sannolikheten för otrygg och desorganiserad anknytning hos deras barn.

Resultat

Forskarna konkluderar att det behövs preventivt arbete för att förhindra att kvinnor med IF utsätts för trauma, samt att mammor med IF kan behöva stöd i att bearbeta traumatiska erfarenheter, för eget mående och föräldrafungerande.

Referens

Granqvist, P., Forslund, T., Fransson, M., Springer, L., & Lindberg, L. (2014). Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children's attachment representations: A small-group matched comparison study. Attachment & Human Development, 16(5), 417-436.

Artikel

Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children’s attachment representations: a small-group matched comparison study