Erfarenheter från lärare och skolpersonal: Att stödja ungdomar att göra informerade val om framtida föräldraskap i vuxenlivet

Studien visar på erfarenheter att använda en metod som utformats för att ge underlag till informerade val om framtida vuxenliv och föräldraskap, till elever med intellektuell funktionsnedsättning på gymnasiesärskolan.

I centrum för denna studie finns lärares och skolpersonals erfarenheter av att förmedla anpassad kunskap med "Barn Vet jag vad det innebär?” (Toolkit) och att ge elever konkreta erfarenheter utifrån användning av babysimulator (Real-Care-Baby) under 13 veckor. Lärare och skolpersonal erhöll utbildning om metoden och handledning under genomförandet. Fokusgruppsintervjuer med 16 lärare och skolpersonal med erfarenheter av metoden.  

Resultat 

En förutsättning för att kunna genomföra insatsen var stödjande skolchefer och kollegor. Lärarna upplevde en utökad lärarroll med en känsla av socialt ansvar som skapade en djupare relation med eleverna. Genom interventionen fick eleverna viktiga insikter om föräldraskap. Studien visar att genomförandet av en intervention kräver en konsensusorienterad organisation av utbildningen i samarbete med motiverade kollegor och stödjande föräldrar. Lärarna och skolpersonalen förmedlar starkt engagemang för att ge anpassad kunskap om framtida föräldraskap och att metoden kan stödja eleverna att göra informerade val om framtida föräldraskap i vuxenlivet. 

Metoden fyller en viktig funktion i anpassad gymnasieskola 

Forskarna konkluderar att lärare och skolpersonal är motiverade och väl lämpade att ge anpassad kunskap om framtida föräldraskap och stödja eleverna att göra medvetna val om vuxenliv och föräldraskap.  

Referens 

Randell, E., Janeslätt, G., & Höglund, B. (2023). The Toolkit and Real-Care-Baby intervention – Experiences of teachers and school staff in conducting an intervention about future parenting. Cogent Education. Accepted 24 May.  

Länk

 The toolkit and Real-Care-Baby intervention – experiences of teachers and school staff in conducting an intervention about future parenting.