Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och föräldraskap, under Covid-19-pandemin

Denna intervjustudie undersökte hur föräldrar med mild intellektuell funktionsnedsättning upplevt Covid-19-pandemin.

Intervjuer med föräldrar

Tio föräldrar med mild intellektuell funktionsnedsättning deltog i intervjuer om upplevda effekter av pandemin för dem själva, deras barn samt hur de hade det tillsammans med sina barn.

Pandemin ökade kraven i föräldraskapet

Den kvalitativa kodningen gav ett övergripande tema: ”ökade krav i föräldraskapet och minskade resurser för coping, resulterade i ansträngda förälder-barn interaktioner och relationer”. Kodningen gav också fyra underteman kring faktorer som påverkade. ”Information om pandemin” fångade bristande tillgång till anpassad information, vilket försvårade förståelse och hantering.

”Professionellt stöd” fångade vikten av professionellt stöd, men flertalet föräldrar erfor minskat stöd. ”Sociala relationer och informellt stöd” fångade vikten av kontakt med, och hjälp från, vänner och familj. Både kontakt och hjälp minskade dock ofta. ”Barns skolaktiviteter” fångade ökade krav på föräldrarna att hjälpa sina barn med skolarbete, t.ex. vid hemundervisning. Detta tillsammans med en ökad mängd (ej anpassad) skolinformation och en osäkerhet kring skolgången. Ansträngda förälder-barn interaktioner och relationer förekom framförallt när föräldrarna inte gavs anpassad information, när profesionellt och informellt stöd minskade, och när föräldrarna tvingades hantera skolrelaterade förändringar.

Resultaten stödjer tidigare forskning som visar att många olika faktorer påverkar föräldraskapet. Resultaten stödjer också perspektiv om stress och sårbarhet som betonar att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha en ökad sårbarhet för omvälvande händelser, till följd av redan höga baslinjenivåer av stress samt begränsade resurser att själv och/eller med hjälp av andra hantera omvälvande händelser. Resultaten visar också  vikten av kontinuerligt stöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning under kriser.

Referens

Forslund, T., Fernqvist, S., & Tegler, H. (2022). Parents with intellectual disability reporting on factors affecting their caregiving in the wake of the COVID‐19 pandemic: A qualitative study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.  

Länk

Parents with intellectual disability reporting on factors affecting their caregiving in the wake of the COVID-19 pandemic: A qualitative study