Interpersonella trauman hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning – En systematisk kunskapsöversikt

Denna systematiska kunskapsöversikt undersökte förekomst av interpersonella trauman hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och dess associationer med faktorer av relevans för föräldraskap och barns utveckling.

Systematisk kunskapsöversikt

Studien använde PRISMA-riktlinjer och sökningar efter vetenskapliga studier gjordes i olika databaser. Studier inkluderades om de undersökte erfarenhet av ospecificerade interpersonella trauman, fysiska, sexuella och emotionella övergrepp, försummelse, traumatiska separationer eller bevittnande av våld. 20 studier inkluderades efter granskning av 4237 initiala träffar.

Kraftigt förhöjd risk för traumatiska erfarenheter och kopplingar till faktorer av relevans för föräldraskap

Resultaten indikerade kraftigt förhöjd risk för traumatiska erfarenheter hos föräldrar med IF. En majoritet, nästan 60 procent, rapporterade traumatiska erfarenheter, och förekomsten var än högre i studier som använt rigorösa undersökningsmetoder. Prevalenssiffrorna var högre än vad som rapporterats i meta-analyser för andra grupper med förhöjd risk för traumatiska erfarenheter, och högre än populationsdata för jämförbara länder. Resultaten var mixade gällande kopplingar till faktorer av relevans för föräldraskap, men indikerade en association med psykisk ohälsa. Mycket få studier hade undersökt associationer med barns utveckling. Forskarna efterlyser arbete med prevention, identifikation, och behandling av interpersonella trauman hos föräldrar med IF.

Referens

Hammarlund, M., Granqvist, P., & Forslund, T. (2022). Experiences of Interpersonal Trauma Among Parents with Intellectual Disabilities: A Systematic Review. Trauma Violence, & Abuse, 15248380221119237. 

Länk

Experiences of Interpersonal Trauma Among Parents With Intellectual Disabilities: A Systematic Review