Intervention i gymnasiesärskolan kan ge insikter kring framtida föräldraskap

Denna studie undersökte om Toolkit och Real Care Baby (RCB) i gymnasiesärskola kan ge ökade insikter om framtida föräldraskap för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Sexton ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning deltog i tretton lektioner. Elva lektioner gällde Toolkits modul ”Barn - vet jag vad det innebär?” och två lektioner gällde RCB-simulatorn, som ungdomarna sedan tog hand om i tre dygn (för ytterligare info, pilotstudie). Ungdomarna intervjuades kring deras upplevelser av materialen och tankar kring framtida föräldraskap.

Resultat

Resultaten gav ett övergripande tema: kombinationen av anpassad, teoretisk kunskap och konkreta erfarenheter ger insikter om framtida föräldraskap. Resultaten gav också tre kategorier. ”Elevernas åsikter kring materialet” fångade att materialet var uppskattat och gav ny och viktig kunskap. ”Elevernas insikter från att ta hand om RCB-simulatorn” fångade dels att det var många praktiska saker att tänka på, med mycket planering och svårigheter att kombinera med egna intressen. Dels fångades positiva men också negativa känslor gentemot RCB-simulatorn, som var utmanande och kunde innebära frustration och otillräcklighetskänslor. ”Föräldraskap i framtiden och dess konsekvenser” fångade insikter kring barns behov och vikten av kunskap om barn; insikter kring föräldrars behov, såsom ekonomisk trygghet och stöd i föräldraskapet; och insikter kring vikten av en stabil relation med barnets andra förälder.

Förmåga att fatta informerade beslut ökar

Forskarna konkluderar att elevernas förmåga att fatta informerade beslut om föräldraskap ökade.

Referens

Randell, E., Janeslätt, G., & Höglund, B. (2020). A school-based intervention can promote insights into future parenting in students with intellectual disabilities – a Swedish interview study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Länk

 A school‐based intervention can promote insights into future parenting in students with intellectual disabilities—A Swedish interview study - Randell - 2021 - Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities - Wiley Online Library