Mentalisering i föräldraskapet hos mödrar med intellektuell funktionsnedsättning eller ADHD

Denna studie undersökte mentaliseringförmåga i föräldraskapet hos 30 mödrar med IF och 61 mammor med ADHD. Studien undersökte om mentaliseringssvårigheter var associerade med IF-diagnos, övergrepp och vanvård under barndomen, samt psykosocial risk.

Påverkansfaktorer för mentalisering i föräldraskapet

Mentalisering avser vår förmåga att förhålla oss till vårt eget och andras beteende som uttryck för mentala tillstånd. Mentalisering i föräldraskapet undersöktes med Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ). Mödrarnas utsatthet för övergrepp och vanvård under barndomen undersöktes med ett frågeformulär med 22 frågor. Psykosocial risk undersöktes genom ett index med åtta riskfaktorer, inkl. samförekommande psykiatriska tillstånd, fattigdom och brist på socialt stöd. För mödrar med IF genomfördes all datainsamling i intervjuform.

Resultat

Mödrar med IF hade ökad risk för svårigheter med mentalisering i föräldraskapet, samtidigt som det förelåg noterbar variation inom gruppen. IF-diagnos samt utsatthet för övergrepp och vanvård utgjorde riskfaktorer för svårigheter med mentalisering i föräldraskapet. Psykosocial risk bidrog till svårigheter med mentalisering för mödrar med IF, men inte för mödrar med ADHD. Forskarna diskuterar resultaten gällande psykosocial risk och utsatthet för övergrepp och vanvård i relation till kontextuella modeller kring föräldraskap.

Slutsats

Forskarna drar också slutsatsen att mödrar med IF eventuellt skulle vara behjälpta av interventioner som fokuserar mentalisering. 

Referens

Hammarlund, M., Breitholtz, M., Granqvist, P., & Forslund, T. (2023). 

Länk

Parental mentalising among mothers with intellectual disability or ADHD: Links with experiences of abuse, neglect and psychosocial risk. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 1-12.