Toolkit och Real Care Baby - En pilotstudie

Denna pilotstudie undersökte genomförbarheten i interventionerna Toolkit och Real Care Baby, som syftar till informerade beslut kring föräldraskap för ungomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Sex elever i gymnasiesärskolan deltog i åtta lektioner. Sex lektioner gällde Toolkits modul ”Barn - vet jag vad det innebär?”, ett anpassat pedagogiskt material som syftar till kunskap om föräldraskap genom ämena tid, pengar, relationer, boende samt färdigheter.

Eleverna deltog också i två lektioner kring Real Care Baby(RCB)-simulatorn, en babysimulator som uttrycker behov och registrerar omsorg. Eleverna fick sedan ta hand om en RCB-simulator i tre dygn, för konkreta erfarenheter. Interventionen utvärderades med frågeformulär, intervjuer samt RCB-simulatorernas rapporter.

Resultat

RCB-simulatorerna indikerade att eleverna kunde svara på deras behov, men endast på låg frekvens, och tre elever avbröt. Frågeformulären indikerade förändade attityder. Kodningen av intervjuerna gav tre huvudkategorier. Kategorin ”utmaningar i att ta hand om RCB-simulatorn” fångade svårigheter i att möta simulatorns behov, att tillgodose sina egna behov samt ansträngda sociala relationer. Kategorin ”fördelar med att ta hand om RCB-simulatorn” fångade positiva erfarenheter samt stolthet kring egen förmåga. Kategorin ”reflektioner kring framtida föräldraskap” fångade insikter kring eventuellt föräldraskap i framtiden samt behov av kunskap.

Forskarna sammanfattade att interventionerna är lovande och diskuterar utvecklingsbehov såsom instruktionsbok till RCB-simulatorn samt två lektioner per ämne i Toolkit.

Referens

Janeslätt, G., Larsson, M., Wickström, M., Springer, L., & Höglund, B. (2019). An Intervention using the Tool-kit ”Children – what does it involve?” and the Real-Care-Baby simulator among students with ID - a feasibility study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities(32), 380-389. doi:10.1111/jar.12535

Länk

 An intervention using the Parenting Toolkit “Children—What does it involve?” and the Real‐Care‐Baby simulator among students with intellectual disability—A feasibility study - Janeslätt - 2019 - Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities - Wiley Online Library

Hitta på sidan