Utlysning av Folkhälsomedel för år 2022

Ansökningstiden har gått ut och besked om fördelning av folkhälsomedel fattas i mitten av december. 

Du som är verksam i eller samverkar med civilsamhället kan nu ansöka om folkhälsomedel 2022.

Region Uppsala utlyser härmed folkhälsomedel för år 2022. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet. 

Folkhälsomedlen ska bidra till att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor och livsvillkor för barn och unga inom socioekonomiskt utsatta områden (där nettoinkomst, förvärvsarbete, gymnasiebehörighet och utbildningsnivå ligger på nivåer under genomsnittet för landet, samt där arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och sjukdagar ligger på nivåer över genomsnittet för landet). Till målgruppen räknas också de närmaste runt barn och unga som skapar förutsättningarna för en bra start i livet. ​​ 

Att ta tillvara och främja civilsamhällets kraft och engagemang är ett av de långsiktiga åtagandena i den regionala utvecklingsstrategin. Utlysning av folkhälsomedel är en del i arbetet med att uppfylla detta åtagande.

Insatsområdet för folkhälsomedlen 2022 är egenmakt, inflytande och delaktighet. Det är ett av de insatsområden och mål som tagits fram i samverkan inom Rådet för social hållbarhet.

Insatsområdet baseras på rådets prioritering om hälsa, trygghet och goda livsvillkor inom socioekonomiskt utsatta områden och ligger också i linje med länets regionala utvecklingsstrategi samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Ta del av mer information om Rådet för social hållbarhet på Länsstyrelsens webbplats.

Mer om Rådet för social hållbarhet

Beskrivning och mål av insatsområdet Egenmakt, inflytande och delaktighet

Individers och gruppers möjlighet till egenmakt, inflytande och delaktighet påverkas av socioekonomiska faktorer som bland annat kan härledas till ojämlikhet, diskriminering och andra rättighetskränkningar. Främjande insatser behövs men även insatser för att motverka faktorer som begränsar enskildas inflytande över sina liv och samhället i stort. Att kunna ta kontroll över sitt eget liv och känna tillit till andra är viktigt i sig men är också något som kan påverka exempelvis rätten till hälsa och trygghet.

Det finns en risk att individer och grupper som upplever att de saknar inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i stort, hamnar i en känsla av utanförskap och  maktlöshet. Rätten att få vara delaktig och utöva inflytande i sammanhang som är betydelsefulla för individens tillvaro och levnadsvillkor är grundlagsskyddad och bottnar i flera olika bestämmelser om mänskliga rättigheter.

Mål

Alla barn och ungdomar i Uppsala län har jämlika förutsättningar till egenmakt, att delta i demokratiska processer och i det civila samhället.

Kriterier vid ansökan

Inkomna ansökningar som faller inom ramen för insatsområdet ska samlat bedömas med hänsyn till om insatsen:

  • Har ett hälsofrämjande och tidigt förebyggande perspektiv.
  • Syftar till ökad kunskap och kompetens om hälsofrämjande och förebyggande
    arbetssätt.
  • Bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
  • Stärker samverkan i länet och mellan fler aktörer.
  • Kan antas ge långsiktiga positiva effekter för folkhälsan och den sociala hållbarheten i Uppsala län.
  • Är nyskapande.
  • Du som ansöker om folkhälsomedel behöver vara en juridisk person och ha ett organisationsnummer.
  • Du som ansöker ska vara verksam i civilsamhället eller om du är en offentlig aktör ska du samverka med en eller flera aktörer från civilsamhället.

Folkhälsomedlen utgörs av totalt 1 500 000 kronor, vilka fördelas bland beviljade projekt. Uppföljning av tilldelade medel sker genom skriftlig redovisning som ska skickas till Region Uppsalas senast den 31 januari 2023. Sista ansökningsdag är 25 september.

Ansökan om Region Uppsalas folkhälsomedel år 2022

När formuläret skickas märks meddelandet med ärendenumret RS2021-00384-1.

För projekt som beviljats stöd

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av hela beloppet sker till angivet bankgiro eller postgiro efter beslut om tilldelning.

Marknadsföring av projektet

Vid all annonsering och annan marknadsföring av projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Mejla till kommunikation@regionuppsala.se för att få rätt logotyp.

Pågående projekt

2021 beviljades sex olika projekt folkhälsomedel från Region Uppsala.

Kontakt

Martina Melander

Processledare