Folkhälsomedel 2023

Folkhälsomedel är ett medel som kan förstärka ett pågående projekt eller vara en del i ett nytt. När Region Uppsala tilldelar folkhälsomedel tar vi hänsyn till om du som söker är ny och inte fått folkhälsomedel tidigare. Vi tar även hänsyn till geografisk spridning i länet.

Vem kan söka?

Du som är verksam i eller samverkar med civilsamhället kan ansöka om folkhälsomedel. En offentlig aktör kan söka medel tillsammans med en eller flera aktörer inom civilsamhället. Du som ansöker om folkhälsomedel behöver vara en juridisk person och ha ett organisationsnummer.

Ett av de långsiktiga åtagandena i den regionala utvecklingsstrategin är att ta tillvara och främja civilsamhällets kraft och engagemang. Folkhälsomedel är en del i det arbetet.

Insatsområdet för folkhälsomedlen

Olika år har olika insatsområden som är kopplade till länets regionala utvecklingsstrategi.

Det är även ett av de prioriterade insatsområdena som Råd för social hållbarhet arbetar med. Rådet samlar aktörer på statlig, regional och kommunal nivå i syfte att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet och genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Kriterier för ansökan

Vi bedömer ansökningar med hänsyn till om insatsen:

  • har ett tidigt förebyggande perspektiv.
  • ger ökad kunskap och kompetens som bidrar till att skapa trygga miljöer.
  • kan antas ge långsiktiga positiva effekter för ett tryggt samhälle.
  • stärker samverkan mellan fler aktörer inom länet.

Folkhälsomedlen utgörs av totalt 1 500 000 kronor som fördelas bland beviljade projekt. Tilldelade medel följs upp genom skriftlig redovisning som ska skickas till Region Uppsalas senast den 25 januari 2024 till region.uppsala@regionuppsala.se

Sista ansökningsdag för ansökan om folkhälsomedel 2023 var fredagen den 7  oktober 2022.

För projekt som beviljats stöd

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av hela beloppet sker till angivet bankgiro eller postgiro efter beslut om tilldelning.

Marknadsföring av projektet

Vid all annonsering och annan marknadsföring av projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Mejla till kommunikation@regionuppsala.se för att få rätt logotyp.

Pågående projekt

Sex olika projekt startade 2022 efter att ha fått folkhälsomedel från Region Uppsala.

Tidigare insatsområden

2022: Egenmakt, inflytande och delaktighet
2021: Förutsättningar för goda levnadsvanor
2020: Kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor

Ta del av mer information om Rådet för social hållbarhet på Länsstyrelsens webbplats.

Mer om Rådet för social hållbarhet

Kontakt

Martina Melander

Processledare