Folkhälsomedel 2024

Folkhälsomedlen är ett bidrag som ska förstärka pågående insatser eller stödja uppstart av nya satsningar. Bidraget delas ut till en aktör eller flera tillsammans, inom civilsamhället.

Insatsområden under perioden 2024 och tills vidare ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsområde ”En region för alla” och utvecklingsområde och mål ”Ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering”.

De långsiktiga effekterna och övergripande målsättning som folkhälsomedlen ska leda till är att alla barn och ungdomar i Uppsala län ska:

  • ha jämlika förutsättningar till delaktighet och inkludering
  • ha tillit till vårt samhälle och vår demokrati
  • ha samma förutsättningar för att en god och jämlik hälsa uppnås 
  • uppleva att den miljö de vistas i är trygg​
  • ha grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor vilket ger dem en bra start i livet. 

Folkhälsomedlen utgörs av totalt 1 500 000 kronor som fördelas bland beviljade insatser eller projekt. Medlet fördelas en gång per år. För år 2024 var sista ansökningsdag 5 november 2023.

I år är vi sena i processen. Beslut om bidrag fattas i februari 2024. Pengarna betalas ut efter beslutet är fattat.

Bidragets riktlinjer

Läs om bidragets riktlinjer.

Redovisning

Den som söker medel ska i slutet av året lämna in en beskrivning av insatsen och dess genomförda insatser.

Pågående projekt som fått folkhälsomedel

Sex olika projekt startade 2022 efter att ha fått folkhälsomedel från Region Uppsala.

Kontakt

Martina Melander

Processledare