Uppsala C

Med två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm, behöver också Uppsala C och stationsområdet utvecklas. Utvecklingen ska göra det enklare för människor att bo, besöka, jobba, studera eller starta företag i Uppsala.

Vi behöver skapa plats för de nya spåren och lösningar kring hur vi ska kunna röra oss till och från tåg och spårvagnar. Pendlingen till och från Uppsala ökar ständigt och sträckan mellan Uppsala och Stockholm är idag hårt belastad – rälsen räcker helt enkelt inte till längre, både persontåg och godståg påverkas idag negativt av den höga belastningen.

Vi ska se till att du kan ta dig vidare smidigt oavsett om det är med buss, spårvagn, cykel eller till fots. Vi vill minska trängsel och samtidigt se till att andra platser inte upplevs som otrygga och tomma.

Vision – vad vi ser framför oss

När platsen utvecklas vidare, görs det tillsammans med flera berörda parter. En gemensam vision med tillhörande mål har tagits fram för att fungera som ledstjärna för det fortsatta arbetet. Visionen har beslutats av Uppsalas kommunstyrelse (KSN-2019-0636).

  • Uppsala C är en plats för många möten! När du reser, när du jobbar, när du äter och när du handlar!
  • Uppsala C är välkomnande och tryggt för alla åldrar och ger dig en upplevelse oavsett om du stannar här eller passerar under alla dagar i veckan året om
  • Uppsala C är platsen där du utvecklar ditt företag, hittar den kompetens du söker och förverkligar dina idéer.
  • Uppsala C är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter.
  • Uppsala C är en sammanhållen lokal, regional och nationell knutpunkt som är tillgänglig, inkluderande och ger förutsättningar för ett hållbart transportsystem ur ett hela resan perspektiv.

Uppsala C är en av Europas bästa kollektivtrafiknoder med flera olika trafikslag där byten sker enkelt och lätt med tillgång till nya tjänster för mobilitet.

 

Vi gör om inom detta område kring Uppsala centralstation

I nordost avgränsas området av Frodeparken, inklusive gång och cykelpassage. I norr gränsar området mot kvarteret Siv. I sydväst avgränsas området i huvudsak av Kungsgatan med undantag från stadshuset och förlängningen av centralpassagen. I sydost utgör
kvarteren kring korsningen Kungsgatan/Strandbodgatan bortre gräns.

Inom området kommer även spårvägen att ta plats. 

Spårväg

Under byggtiden

När vi bygger ut området så arbetar vi i stationsnära områden och det är oundvikligt att vi påverkar de som vill till och från resecentrum. Men vi strävar efter att skapa en trygg närmiljö under byggtiden. Just nu pågår planeringen för fullt för att påverka omgivningen så lite som möjligt och vi arbetar aktivt med att informera om våra arbeten innan, under och efter byggstart.

Tidplan och milstolpar

Utbyggnaden av Uppsala C är strikt beroende av när utbyggnaden av fyrspår och den järnvägsanläggning som finns vid Uppsala C sker. Projektet förutsätter att Trafikverket erhåller statliga medel för det som ska byggas ut.

Ansvariga för projektet

Projektet Uppsala C är ett gemensamt projekt för Uppsala kommun och Region Uppsala. Projektägarna är stadsbyggnadsdirektören för Uppsala kommun och trafikdirektören för Region Uppsala.

Styrning

Projektet Uppsala C är ett regionalt utvecklingsprojekt och beredning sker inom organisationen för det som vi kallar Uppsalapaketet. Till Uppsalapaketet hör utbyggnaden av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, två nya järnvägsstationer, en satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik och utbyggnad av Uppsala C.

Projektet bereds i en särskild, för projektet utsedd, operativ styrgrupp.De formella besluten fattas i enlighet med Region Uppsalas, respektive Uppsala kommuns, beslutsordning.

Kontakt

Sofia Huldt

Infrastrukturplanerare