Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt stöd som ges av ett begränsat antal personer. Den personliga assistansen är knuten till den enskilde personen och inte till en verksamhet.

Personlig assistans kan beviljas den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar inte själv klarar att tillgodose sina grundläggande behov.

Det personligt utformade stödet ska ge den som har en funktionsnedsättning möjlighet att, som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsverksamhet, få möjlighet till eget boende med mera.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov kan även få rätt till assistans för andra personliga behov, som inte tillgodoses på annat sätt.

Med grundläggande behov menas:

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • av och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Om behovet av hjälp är mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan assistansersättning beviljas av Försäkringskassan.

Om du behöver hjälp 20 timmar i veckan eller mindre med de grundläggande behoven är det kommunen som har ansvaret. Du kan då ansöka om personlig assistans hos kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen kan också anmäla till Försäkringskassan att du behöver assistansersättning. Då behöver du inte göra någon ansökan, utan Försäkringskassan kontaktar dig för att samråda med dig om vilken hjälp du behöver.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.