Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den ska också motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.