Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med ...

  • kön, könsidentitet eller könsuttryck.
  • etnisk tillhörighet.
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning.
  • sexuell läggning eller ålder.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning kan du lämna tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats.