IVO - Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

IVO ansvarar också för viss tillståndsprövning. I det uppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Webbplats för IVO - Inspektionen för vård och omsorg.