Överklaga beslut

Om du är missnöjd med beslut som har fattats för dig av försäkringskassan eller kommunen kan du begära att de omprövar beslutet.

Överklaga beslut från Försäkringskassan

Om du är missnöjd med beslut fattade av försäkringskassan kan du begära att de omprövar beslutet. Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av brevet med beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du också är missnöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du skickar även i detta fall in ett brev till Försäkringskassan. Den aktuella adressen står i brevet med ditt beslut. Där står också när Försäkringskassan senast måste ha ditt överklagande. Du kan få mer information från den myndighet som har fattat det beslut som du vill överklaga.

Om du inte är nöjd - information om att överklaga beslut på Försäkringskassans webbplats (öppnas i nytt fönster).

Överklaga beslut från kommunen

Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av kommunen. Kommunen ska också informera dig om hur du gör för att överklaga. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen. Din överklagan ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Ditt överklagande ska vara skriftligt och det ska stå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du vill ha. Det är också bra om du skriver varför du vill ha beslutet ändrat.

Mer om överklagan finns på kommunernas egna hemsidor.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.