Förskoleklass och grundskola

Alla barn som fyllt eller fyller sex år under året går i förskoleklass. Grundskolan är obligatorisk eftersom barn har skolplikt. Ett flertal olika stödinsatser kan vara aktuella för att kompensera barn som har svårigheter i skolarbetet.

Förskoleklass

Alla barn som fyllt eller fyller sex år under året går i förskoleklass. Det är obligatoriskt. Verksamheten följer grundskolans läsår. Barnen går i skolan högst sex timmar per dag.

"Förskoleklass - börja och närvara" information på Skolverkets webbplats.

Grundskolan

Grundskolan är obligatorisk eftersom barn har skolplikt. Hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning.

Vilka stödinsatser kan vara aktuella?

Ett flertal olika stödinsatser kan vara aktuella för att kompensera barn som har svårigheter i skolarbetet. Eleven kan till exempel hag ha rätt till stödundervisning, specialpedagogiska insatser och anpassad studiegång.

Betyg

Om det finns särskilda skäl kan läraren vid betygssättning bortse från enskilda mål som ska ha uppnåtts. Betyg kan ersättas av skriftliga omdömen där det också framgår vilka stödåtgärder som skolan gjort för eleven.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin är skolan skyldig att ordna utvecklingssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Det gäller alla barn. När det gäller barn med svårigheter kan utvecklingssamtal behöva ske oftare.

Åtgärdsprogram

Om en elev behöver särskilda stödinsatser är skolan skyldig att upprätta ett skriftligt åtgärdsprogram för eleven.

Åtgärdsprogrammet ska beskriva:

  • Barnets förutsättningar och behov
  • Målen för skolarbetet och hur målen ska uppnås
  • Vilka särskilda stödinsatser som barnet behöver för att nå målen.

Åtgärdsprogrammet ska följas upp regelbundet.

Det är viktigt att eleven själv och föräldrarna blir delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet och att det blir ett hjälpmedel för att planera och följa upp det pedagogiska arbetet. Som förälder kan man begära att ett åtgärdsprogram görs för sitt barn.

Elevhälsa

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Skolskjuts

Barnets hemkommun är skyldig att se till att eleven får kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av exempelvis elevens funktionsnedsättning eller på grund av skolvägens längd. Om barnet är skolplacerat i annan kommun är det den kommunen som svarar för skolskjutsen.

Skolgång i annan kommun

Om barnet är skolplacerat i annan kommun ska hemkommunen ersätta den mottagande kommunen för kostnaderna för utbildningen (med vissa begränsningar).

Om man är missnöjd

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din, eller ditt barns rätt i skolan.

Webbplats för Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information kan du få från Skolverket.

Ansvar i skolfrågor - information på skolverkets webbplats.

Hitta på sidan