Förmåner vid föräldraledigt

Under din föräldraledighet kan du få 10 procent tillägg av din grundlön under 180 dagar fram till att barnet är 24 månader. Där det blir skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak, täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är föräldraledig och när du jobbar. Vi gör också avsättningar till din tjänstepension under hela din föräldraledighet om du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen.

Graviditetspenning

Om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön som gör att du inte kan arbeta när du är gravid har du rätt att bli omplacerad från och med dag 60 före den beräknade tidpunkten för förlossningen.

Om vi som arbetsgivare inte kan omplacera dig har du rätt till ledighet utan lön. Försäkringskassan beslutar om du kan få graviditetspenning enligt gällande regler. 

Föräldrapenning

Du som har barn under ett och ett halvt år har rätt att vara helt ledig. För barn som är äldre än ett och ett halvt år gäller att du har rätt att vara helt ledig under förutsättning att du har hel föräldrapenning. Rättigheten gäller från och med 60:e dagen före beräknad förlossning. Föräldrapenning ansöker du om från Försäkringskassan.

Föräldrapenningen tas ut enligt gällande regler. För att se vad som gäller för just dig som förälder ber vi dig titta på Försäkringskassans webbplats.

Föräldrapenningtillägg

Om du har en sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar före ledighetens början har du genom kollektivavtalet rätt till föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut av arbetsgivaren under högst 180 kalenderdagar och beloppet motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Förmånen förutsätter att du samtidigt tar ut föräldrapenning utöver grundnivå eller lägsta nivå från Försäkringskassan. Förmånen måste tas ut innan barnet är 2 år.

Föräldralön

Föräldralönen motsvarar skillnaden mellan 77,6 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt Socialförsäkringsbalken.

För att få föräldralön krävs att du varit sammanhängande anställd hos offentlig arbetsgivare under minst 180 dagar före föräldraledigheten. Ersättningen utges under högst 270 dagar per födsel och förutsätter att föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå samtidigt utges från Försäkringskassan.

Tjänstepension

När du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen sätter vi av pengar till din tjänstepension som om du arbetade. Detta regleras i kollektivavtalet  KAP-KL  §9 mom 3

Besök på mödravårdscentral

Du får besöka mödravårdscentral under arbetstid med bibehållen lön två gånger under graviditeten. För övriga besök får du ta annan ledighet.

Kontakt

HR kompetens och ledarskap

Storgatan 27, 75331 Uppsala