Helhetsgreppet

Kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården är en av Region Uppsalas största utmaningar. Det har aldrig funnits fler anställda i hälso- och sjukvården, samtidigt som det saknas medarbetare.

Regionen har stora utmaningar med att behålla personal samt rekrytera fler. Därför har ett projekt startat i syfte att behålla befintliga medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården och samtidigt rekrytera fler.

Mål och syfte

Målet med initiativet är att förbättra och utveckla arbetsmiljön för våra medarbetare och chefer i vården. Syftet är att göra Region Uppsalas arbetsgivarerbjudande mer attraktivt genom att arbeta med de långsiktiga frågorna kring kompetensförsörjningen. Till exempel genom att se över alternativa arbetssätt och kompetensvägar för medarbetare inom vården.

Effektivt, hållbart och attraktivt

Satsningarna inom initiativet ska göra det mer effektivt, hållbart och attraktivt att arbeta på våra sjukhus och vårdcentraler. 

– Det råder stor kompetensbrist inom alla våra vårdförvaltningar och vi gör en rad insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, säger projektledare och biträdande HR-direktör, Sofia Reinholdsson. 

– Syftet med det här initiativet är att stärka de insatser som görs på förvaltningsnivå, men samtidigt driva och arbeta med de långsiktiga utvecklingsfrågorna inom kompetensförsörjningen.

Kontakt

Sofia Reinholdsson

HR-chef, biträdande avdelningschef HR-avdelningen