Jobba hos Nära vård och hälsa

Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län.

Bli kollega med oss!

Se alla lediga jobb


Våra 1 650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och högt specialiserad habiliteringsverksamhet. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd via 1177 på telefon. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Antal medarbetare: cirka 1 650

Exempel på yrken: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, distriktsläkare, distriktssköterska, dövblindtolk, fritidspedagog, fysioterapeut, hjälpmedelstekniker, hörselpedagog, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, optiker, psykolog, sekreterare, sjukgymnast/fysioterapeut, kurator, specialpedagog, synpedagog, teckenspråkstolk, sjuksköterska, bibliotekarie, hälsopedagog och forskningssamordnare.

Vårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i länets hälso- och sjukvård och utgör en stor del av arbetet i primärvården. Vi ansvarar för Region Uppsalas 20 offentligt drivna vårdcentraler. 

Habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet

Vi hjälper personer med autism, utvecklingsstörning, rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel. Vi ger också stöd och utbildning till anhöriga och till dem som möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete.

Övrig vård

Inom förvaltningen Nära vård och hälsa finns även 1177.se på telefon, barn- och ungdomshälsan, mobilt närvårdsteam, närvårdsavdelning samt äldrevårdsenhet. Förvaltningen ansvarar för läkarinsatser i särskilda boenden, hjälpmedels- och tolkverksamhet samt för särskild vård som Cosmos asyl- och integrationshälsan, Husläkarmottagning för hemlösa och Sprututbytet

 

I vår film "Ett år med covid" delar medarbetare från olika delar av förvaltningen med sig av sina erfarenheter. Alla verksamheter inom Nära vård och hälsa har på olika sätt bidragit med insatser för att hantera pandemin och för att kunna fortsätta erbjuda en god och säker vård till invånarna i länet. 

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala