Chefsläkare och patientsäkerhet

Sidan är under uppbyggnad! Patientsäkerhetsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att stärka deras patientsäkerhetsarbete och följa upp detsamma.

Patientsäkerhetsenheten har ett flertal arbetsområden.

Elektroniskt avvikelsesystem

Medcontrol

Samordna punktprevalensmätningar

En punktprevalensmätning innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. Det ger en bra bild av hur läget ser ut inom ett visst område, och kan visa både vad vården är bra på och vad som behöver förbättras. Man kan mäta många saker, bland annat förekomsten av vårdrelaterade infektioner och trycksår eller hur bra personalen är på att följa hygienrutiner.
Punktprevalensmätningarna görs nationellt under ledning av SKR.

Samordna vårdskadegrupper 

Lex Maria  

Information om lasarettets arbete med Lex Maria.

Ärendehantering Patientnämnden och enskilda klagomål  

Händelseanalyser  

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Vårdpersonal kan enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och göra det lättare för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Målet är att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att stoppa ökningen av resistenta bakterier.

Metodstöd och utredningar  

Kompetensrådet  

På lasarettet har man sett ett behov av att stärka lärandekulturen för alla yrkeskategorier och genom medarbetarnas hela karriär här. Våren 2019 grundades kompetensrådet. Rådet består av representanter från de kliniska verksamheterna och från relevanta enheter på ledningskontoret.
Under 2019 har arbetet bestått i att skapa en struktur för det fortsatta arbetet och kartlägga behov.

Säkerhet är inget som (bara) händer.

 

Kontakt

Fatimah Dabo Pettersson

Chefsläkare

Kinza Degerlund Maldi

Patientsäkerhetssamordnare