Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Kvalitet- och patientsäkerhets-enheten

Kvalitet- och patientsäkerhetsenhetens uppdrag är att, gemensamt med alla verksamheter, kvalitetssäkra och utveckla vården för patienterna på Lasarettet i Enköping.

Uppdraget utgår från principerna i Region Uppsalas kvalitetspolicy, kvalitetsstrategi och patientsäkerhetsstrategi. Vi stödjer verksamheten i evidensbaserad, säker och personcentrerad vård utifrån ett helhetsperspektiv. Tillsammans med verksamheterna följs kvalitetsresultat upp och utifrån resultat tas handlingsplaner fram med åtgärder för förbättringar. Enheten leds av lasarettets chefsläkare och består av två verksamhetsutvecklare samt två patientsäkerhetssamordnare.

Region Uppsala har nollvision för vårdskador som är möjliga att undvika. Arbetet med patientsäkerhet är systematiskt och kontinuerligt. För att förhindra vårdskador följer Region Uppsala nationella riktlinjer från exempelvis Sveriges kommuner och regioner, samt Socialstyrelsen.

Lex Maria  

Information om lasarettets arbete med Lex Maria.

Kompetensrådet  

På lasarettet har man sett ett behov av att stärka lärandekulturen för alla yrkeskategorier och genom medarbetarnas hela karriär här.

Kliniskt träningscentrum på lasarettet

Genom att träna kliniska färdigheter och metoder på modeller i stället för på patienter ökar tryggheten både för personalen och patienterna. På KTC har personalen möjlighet till träning tillsammans med egna instruktör eller efter överenskommelse.

Levnadsvanor

Levnadsvanor påverkar sjukdomstillstånd och hälsa och innefattar alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor och tobaksbruk​.
Enligt patientlagen har patienten rätt att få veta hur levnadsvanor påverkar hälsotillståndet och vilka metoder som finns för vård och behandling.

Miljö

Regionen är miljöcertifierad vilket innebär att vi jobbar systematiskt med miljöfrågorna och att det följs upp regelbundet genom revisioner.

Kontakt

Ledningskontoret - Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping Kungsgatan 69C