Kvalitet och patientsäkerhets-enheten

Kvalitet och patientsäkerhetsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att stärka deras patientsäkerhetsarbete och följa upp detsamma.

Enheten har ett flertal arbetsområden och leds av lasarettets chefsläkare.

Elektroniskt avvikelsesystem

Medcontrol.

Samordna punktprevalensmätningar

En punktprevalensmätning innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. Det ger en bra bild av hur läget ser ut inom ett visst område, och kan visa både vad vården är bra på och vad som behöver förbättras. Man kan mäta många saker, bland annat förekomsten av vårdrelaterade infektioner och trycksår eller hur bra personalen är på att följa hygienrutiner.

Punktprevalensmätningarna görs nationellt under ledning av SKR.

Lex Maria  

Information om lasarettets arbete med Lex Maria.

Händelseanalyser  

När en patient skadats eller riskerat att skadas i hälso- och sjukvården är det av stor betydelse att de inblandade får en möjlighet att gå igenom vad som hänt. En händelseanalys görs dels för att de inblandade ska kunna lära av denna händelse och dels för att på organisationsnivå kunna lära sig om bakomliggande orsaker till risker i verksamheten.

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Vårdpersonal kan enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och göra det lättare för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Målet är att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att stoppa ökningen av resistenta bakterier.

Metodstöd och utredningar  

Kompetensrådet  

På lasarettet har man sett ett behov av att stärka lärandekulturen för alla yrkeskategorier och genom medarbetarnas hela karriär här. Våren 2019 grundades kompetensrådet. Rådet består av representanter från de kliniska verksamheterna och från relevanta enheter på ledningskontoret.
Under 2019 har arbetet bestått i att skapa en struktur för det fortsatta arbetet och kartlägga behov.

Säkerhet är inget som (bara) händer.

Kontakt

Liselott Henriksson Lundvall

Patientsäkerhetshandläggare

Helena Gustavsson

Verksamhetsutvecklare

Aslak Rautio

Chefsläkare

Cecilia Söderberg

Verksamhetsutvecklare

Ulrika Wiklund

Patientsäkerhetssamordnare