Chefsläkare och patientsäkerhet

Patientsäkerhetsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att stärka deras patientsäkerhetsarbete och följa upp detsamma.

Patientsäkerhetsenheten har ett flertal arbetsområden.

Elektroniskt avvikelsesystem

Medcontrol.

Samordna punktprevalensmätningar

En punktprevalensmätning innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. Det ger en bra bild av hur läget ser ut inom ett visst område, och kan visa både vad vården är bra på och vad som behöver förbättras. Man kan mäta många saker, bland annat förekomsten av vårdrelaterade infektioner och trycksår eller hur bra personalen är på att följa hygienrutiner.

Punktprevalensmätningarna görs nationellt under ledning av SKR.

Lex Maria  

Information om lasarettets arbete med Lex Maria.

Händelseanalyser  

Syftet med en händelseanalys är att identifiera eventuella brister inom sjukvården. Därefter ska man lägga fram åtgärdsförslag som förhindrar att en liknande händelse inträffar igen.

Systemsyn är grunden i händelseanalysen. Utgångspunkten är att händelsen kan ha uppstått på grund av brister i hälso- och sjukvårdssystemet.

Händelseanalysen ska besvara tre övergripande frågor:

  1. Vad har hänt?
  2. Varför har det hänt?
  3. Hur förhindras en upprepning?

Om man i händelseanalysen kommer fram till att patienten har råkat ut för en allvarlig undvikbar vårdskada som berodde på systemfel anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Patient, och ibland anhörig, får alltid möjlighet att medverka i utredningen och det är självklart frivilligt. Medverkan sker genom en intervju där analysteamet ställer frågor om händelsen och patient/anhörig får dela med sig av det den vill. Patient/anhörig får även möjlighet att komma med förbättringsförslag. När händelseanalysen är klar får patient/anhörig en kopia om det önskas. Med stöd av det som händelseanalysen kommer fram till kan patienten/anhörig förhoppningsvis få svar på varför händelsen inträffade.

Har du frågor om händelseanalys är du välkommen att kontakta lasarettets chefsläkare.

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Vårdpersonal kan enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och göra det lättare för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Målet är att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att stoppa ökningen av resistenta bakterier.

Metodstöd och utredningar  

Kompetensrådet  

På lasarettet har man sett ett behov av att stärka lärandekulturen för alla yrkeskategorier och genom medarbetarnas hela karriär här. Våren 2019 grundades kompetensrådet. Rådet består av representanter från de kliniska verksamheterna och från relevanta enheter på ledningskontoret.
Under 2019 har arbetet bestått i att skapa en struktur för det fortsatta arbetet och kartlägga behov.

Säkerhet är inget som (bara) händer.

Kontakt

Claes Juhlin 

Tf Chefsläkare

Telefon: 0171- 41 85 40

Mobil: 0738-64 04 17

Skicka e-post till Claes Juhlin