Goda resultat på NPE är medarbetarnas förtjänst

2022-02-09

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienters upplevelser inom hälso- och sjukvården. Höstens mätningar av primärvården visar på fina resultat.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 228 personer i Uppsala län, och som besökt Region Uppsalas offentliga och privata primärvård, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt läkarbesök. Frågorna handlar bland annat om bemötande, väntetider och servicen i stort.

Uppsala län har, inom alla utom ett frågeområde, ett resultat som ligger något över rikets snitt. Personalen får till exempel högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 86,3 % av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. 80,8 procent är positiva eller mycket positiva när det gäller delaktighet och involvering medan 82,9 % är nöjda med tillgängligheten. Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 80,6 % är positiva eller mycket positiva.

Mattias Sjöberg är verksamhetschef för Fålhagens vårdcentral och fick frågan vad han tror att det goda resultatet beror på.

– Jag tror att delar i förklaringen till detta ligger i att vi dels har en mycket duktig personal och dels i att vi ser till att prioritera en hög tillgänglighet, inte minst i första kontaktledet. Genom att låta våra sjuksköterskor arbeta ostört i detta, och med mycket god tillgänglighet till läkarstöd efter behov, klarar vi att uppfylla vår högt satta ambition över tid. Vi är verkligen glada över att invånarna uppskattar vår strävan att bemöta alla utifrån den situation just de befinner sig i och utifrån de behov som föreligger.

Anna Waxin är verksamhetschef för Knivsta vårdcentral och svarar på hur hon känner inför det positiva resultatet.

– Det känns fantastiskt att få så fina resultat från patienterna med tanke på att vi arbetat i en miljö där vi behövt ta hänsyn till pandemin. Jag upplever att våra medarbetare samarbetar väldigt bra och att vi verkligen tar tillvara på varandras kompetenser samt att alla under pandemin har känt ett gemensamt ansvar att klara vårt uppdrag. Medarbetare och chefer har varit flexibla, kreativa och ställt upp för varandra. Jag tror att detta genomsyrat verksamheterna och att patienterna känner av den positiva anda och det ansvar vi känner för att ge professionell och god vård.