Kravet på smittspårning för covid-19 upphör

2023-03-14

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort kravet för smittspårning av covid-19 och regionen följer detta. Beslutet gäller från och med 15 mars.

Detta kommer att medföra följande:

 • Vid positiv prov på Covid-19 ska ingen smittspårning ske oavsett vård eller boendeform.
 • Exponerade patienter/vårdtagare provtas inte vid symtomfrihet.
  Exponerade patienter på dag 5 provtas inte.
 • Hos patienter/brukare med luftvägssymtom av oklar orsak utan positivt covid-19 test ska munskydd och visir användas.
 • Vid konstaterat positivt covid-19 prov ska andningsskydd och visir användas 7 dagar från symtomdebut.
 • Vid pågående utbrott av covid-19 inom slutenvård, korttidsboende, närvårdavdelningar och SÄBO för äldre ska man använda andningsskydd och visir vid nya fall med stark misstanke om covid-19 innan provsvar finns.
 • Patienter/vårdtagare med luftvägssymtom inom slutenvård, korttidsvård, närvårdsavdelningar och SÄBO för äldre ska fortsatt provtas vid symtom. Detta för att isolering och antiviral behandling kan bli aktuell.
 • Vid utbrott av covid-19 eller influensa inom ovanstående enheter kontakta vårdhygien på tel 018-6113902 eller vardhygien@akademiska.se.
 • Region Uppsalas provtagning- och smittspårningsenhet stänger 31 mars 2023, enligt tidigare beslut. De kan svara på frågor om de nya riktlinjerna till sista mars, tel 018-61173960.

Dokument som uppdateras inför de nya riktlinjerna:

Dokument som avpubliceras:

 • Covid-19 - smittspårning i vården.pdf (sharepoint.com)
 • Covid 19 - Provtagning i öppenvård (PCR) .pdf (sharepoint.com)
 • Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal.pdf (sharepoint.com)

Frågor och svar angående att smittspårning för covid-19 upphör

Kontakt

Vårdhygien
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se