Ny handlingsplan för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

2024-01-11

Den nya handlingsplanen är vägledande för region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå och ska konkretisera mål, aktiviteter, ansvar och uppföljning i det systematiska arbetet.

Syftet med handlingsplanen är att minska förekomsten av undvikbara vårdrelaterade infektioner och bevara möjligheten till fortsatt effektiv behandling av bakteriella infektioner hos personer som vårdas inom Region Uppsala. Det ska leda till ett ökat värde för Uppsala läns invånare i kontakten med vården.

Arbetet med framtagandet av den nya handlingsplanen har utförts av Lokala arbetsgruppen för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens (LAG VRI ABR) där representanter från samtliga vårdförvaltningar, kommunal vård- och omsorg samt expertkompetenser inom området ingår.  

Patientsäkerhetsstrategin och Handlingsplanen för patientsäkerhet visar styrningen för arbetet inom patientsäkerhet, vilket arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är en del av. För att följa de nationella rekommendationerna inom vårdskadeområdet utgår Region Uppsalas handlingsplan för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens från kärnområdena i den nationella Vägledningen för vårdhygieniskt arbete men med anpassningar utifrån arbetet som sker i regionen.

För dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg

ViS-dokumentet som fastställdes 2023-03-31 utgår även det från kärnområdena i Nationell vägledning för vårdhygieniskt arbete.

För att få veta mer om hur varje kommun arbetar kan du vända dig till respektive kommuns webbplats.

Kontakt

Jenny Kostov Kanebjörk

Gruppchef/specialistsjuksköterska infektionssjukvård