Ny rapport från patientnämnden redovisar patienternas klagomål under pandemin

2021-03-12

Under förra året fick patientnämnden i Uppsala län in 265 ärenden med covid-19-relaterade klagomål. Det framgår av en ny rapport från patientnämnden i Uppsala län. Brist på information om provtagning, missnöje med uppskjuten vård och oro för att smittas vid vårdbesök är några problem som lyfts fram av patienterna.

I rapporten, som behandlades vid patientnämndens senaste sammanträde, redovisas samtliga inkomna klagomål och 50 av ärendena analyseras närmare. Kvinnor har lämnat in flest ärenden men män i åldern 50-59 utgör den grupp som lämnat in flest klagomål. 

Allra flest ärenden - 138 stycken - gäller primärvården. Under våren 2019 klagade patienterna främst på svårigheter att boka tider för test av covid-19, där man upplevt problem med att navigera på 1177.se eller inte hittat lediga tider. Andra har haft svårt att få en överblick över bokningsbara tider för PCR-test.

Klagomål om brister kring användning av skyddsutrustning, tillgång på handsprit och avstånd mellan väntande patienter var också vanligt i början av pandemin.

– Under hösten har vi sett att dessa frågor minskat och ersatts av oro för bristande tillgänglighet till sjukvård och kritik mot otillräcklig information om vaccinationer mot covid-19, säger Marie-Charlotte Stenborn, förvaltningschef vid patientnämnden.

Enligt henne har flera uppgett att operationer och undersökningar blivit uppskjutna, ibland vid upprepade tillfällen. Detta har skett i samband med att trycket på vården ökade, då pandemin slukat mycket vårdresurser.

Inom specialistvården har många frågor till patientnämnden handlat om att närstående varit upprörda över att de inte kunnat ta del av provsvar kring barnets covid-19 när de är 13 år fyllda, något som inte är möjligt med nuvarande regler. Många har också önskat mer utförlig information om de kommande vaccineringarna.

När det handlar om primärvården så har en återkommande kritik varit att patienter upplevt sig ha blivit bollade mellan 1177 Vårdguiden på telefon och vårdcentralen.

– Bollandet har upplevts som frustrerande för patienterna. Samtidigt så har detta inträffat under en exceptionellt krävande tid för personalen, där färre medarbetare ska hålla igång verksamheten på grund av hög sjukfrånvaro hos de anställda. Det är viktigt att ha i åtanke, säger Marie-Charlotte Stenborn.

Patienternas berättelser ska nu användas för att ytterligare förbättra vården och bidra till att öka kunskapen kring hur man kan vässa hälso- och sjukvården både vid denna och framtida pandemier.

– Pandemin är ännu inte över vilket gör att vi redan nu kan dra nytta av de synpunkter och klagomål som kommit in till oss. Vården har ställts på prov och fått ändra etablerade arbetssätt och rutiner, men vi kan se att det finns mer att utveckla här, säger Anna-Karin Klomp (KD) ordförande i patientnämnden.