Ny regionövergripande ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan

2021-06-03

Regionstyrelsen tog den 25 maj beslut om att införa en regionövergripande ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan för Region Uppsala.

Patient-, brukar- och närståendemedverkan är en viktig del i utvecklingen av en god och jämlik vård. Redan i dag har många verksamheter involverat patienter och närstående som en del av sin verksamhetsutveckling men den ekonomiska ersättningen till de som deltagit har sett olika ut. För att skapa jämlikhet och möjliggöra att alla patienter och anhöriga ska kunna delta på lika villkor har Region Uppsala nu fastställt en regionövergripande ersättningsmodell.  

Budget för ersättningsmodell

Varje enskild verksamhet eller utvecklingsprojekt inom Region Uppsalas egen regi ska budgetera för patient- och närståendemedverkan. De ska också ersätta patienter och närstående som medverkar enligt den nya ersättningsmodellen.

Ersättningsmodell 

Ersättningsmodellen utgår från de principer som är framtagna inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning vilket innebär att de flesta regioner tagit liknande beslut om ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan. För medverkan i möten och aktiviteter föreslås följande ersättningsmodell (inkomstbortfall ersätts inte utöver ersättning enligt nedan):

  • 3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell färdtid) 
  • 1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (två till fyra timmar inklusive eventuell färdtid) 
  • Alternativ för kortare insatser: 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp per timme. 

Mer information

För mer information läs Regionstyrelsens protokoll från den 25 maj 2021, § 117/21.

Kontakt